Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/17/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
postanawia:

§ 1.

1. Określić kryteria i punktację kryteriów do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, w sposób następujący:

1) Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym – 32 punkty,

2) Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 punktów,

3) Kandydat, który będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godz. dziennie) – 8 punktów,

4) Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 4 punkty,

5) Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka – 2 punkty,

6) Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim – 1 punkt.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych o miejscu pracy, studiów lub nauki.

3. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 do 6, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe