Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/33/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 22 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/838/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa, § 2 otrzymuje brzmienie::

Wyznaczyć na inkasentów opłaty skarbowej następujące podmioty:

1) Starostwo Powiatowe z siedzibą przy ul. Zygmunta Starego 17 w Gliwicach.

2) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "KAMA" Kamila Golasińska z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 15.

3) Zofia Raczyńska z siedzibą przy ul. Wieczorka 10a w Gliwicach.

4) FICC Marta Machnowska z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 22/2 w Gliwicach - punkt poboru opłaty przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach.

5) Pelagia Fałdowska - punkt poboru opłaty przy ul. Młodego Hutnika 2 w Gliwicach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe