Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr PCPR 4/2015 Starosty Wodzisławskiego

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm. oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Wodzisławski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przez działające na terenie Powiatu Wodzisławskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz gminy z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Zgłaszanie kandydatów można dokonywać w terminie do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W zgłoszeniu należy podać:

1) nazwę organizacji pozarządowej, fundacji lub oznaczenie gminy dokonującej zgłoszenia,

2) imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

3) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na powołanie w skład Rady,

4) wyrażenie zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą
z 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych - (Dz. U. z 2014r., Nr 1182 ze zm.).  Zgłoszenia powinny być składane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie powinno być podpisane przez statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawicieli podmiotu zgłaszającego. Zgłoszenia można składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wodzisławskim".

Starosta Wodzisławski


mgr inż. Tadeusz Skatuła


Wzór zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wodzisławskim

Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe