Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.43.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie nadania nazwy dla Drogowej Trasy Średnicowej położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. Nadać nazwę - aleja Powstań Śląskich - odcinkowi drogi wojewódzkiej - Drogowej Trasie Średnicowej położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska, przebiegającej przez grunty stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe