Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Woźniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013r., poz.594 z późn. zm. ) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

§ 1.

Nadać nazwę "Cicha" ulicy biegnącej od ul. Asfaltowej w kierunku północnym (przedłużenie ul. Piaskowej).

§ 2.

Układ graficzny ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/V/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/V/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 20 lutego 2015 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego NP-N-0911/360/R/07 z dnia 2007-06-06 stwierdzono nieważność uchwały Nr 92/VII/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.04.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Woźniki w części określonej w § 2 uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art 2 i 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - właścicielem drogi był Skarb Państwa.

Po przeprowadzeniu komunalizacji drogi - decyzja komunalizacyjna Wojewody Śląskiego Nr NW/III/77230/24/09 z dnia 27.09.2010 r. właścicielem została Gmina Woźniki, w związku z tym postanowiono nadać nazwę ulicy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe