Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/47/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Siewierz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz ustala się następujące kryteria, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba
punktów

1.

Dziecko obojga rodziców lub opiekunów prawnych pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym lub prowadzących gospodarstwo rolne.

oświadczenie na Wniosku
o przyjęcie do przedszkola

15

2.

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania dziecka.

oświadczenie na Wniosku
o przyjęcie do przedszkola

12

3.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole.

oświadczenie na Wniosku
o przyjęcie do przedszkola

5

4.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (za wyjątkiem jednorazowych świadczeń).

oświadczenie na Wniosku
o przyjęcie do przedszkola

2

5.

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, niż liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji biorąc pod uwagę najstarszych kandydatów odpowiednio z danego rocznika.

oświadczenie na Wniosku
o przyjęcie do przedszkola

1

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, komisja rozpatruje wniosek, nie uwzględniając danego kryterium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe