Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/32/15 Rady Gminy Świnna

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/337/14 Rady Gminy Świnna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2015 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p.zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/337/14 Rady Gminy Świnna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2015 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania, § 4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Na inkasentów opłaty od posiadania psów w poszczególnych sołectwach wyznacza się:

1) w sołectwie Pewel Mała - Panią Dorotę Urbaniec zam.Pewel Mała;

2) w sołectwie Pewel Ślemieńska - Pana Adama Szwed zam. Pewel Ślemieńska;

3) w sołectwie Przyłęków - Panią Alicję Kocoń zam. Przyłęków;

4) w sołectwie Rychwałdek - Pana Tadeusza Ścieszka zam. Rychwałdek;

5) w sołectwie Świnna - Pana Jacka Sanetra zam. Świnna;

6) w sołectwie Trzebinia - Panią Bożenę Polak zam. Trzebinia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe