Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.31.2015 Rady Gminy Kobiór

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie określenia warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Kobiór i trybu ich finansowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 par.715) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1.

Niniejsza uchwała określa warunki rozwoju sportu na terenie Gminy Kobiór i tryb ich finansowania.

§ 2.

Finansowanie, o którym mowa w § 1 jest dokonywane w formie dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją".

§ 3.

Przez cel publiczny z zakresu sportu, rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów na terenie Gminy Kobiór

2) zwiększanie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej

3) poprawę osiąganych wyników sportowych oraz poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez kluby sportowe

4) promocji sportu i aktywnego stylu życia.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia finansowego

§ 4.

Dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w niniejszej uchwale może otrzymać klub sportowy, działający na obszarze Gminy Kobiór, spełniający wymogi art.28 ust. 1 ustawy o sporcie.

§ 5.

1. Wysokość środków z przeznaczeniem na dotacje określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego o którym mowa w § 3 i może być przeznaczona w szczególności na:

1) ryczałty i delegacje sędziowskie;

2) wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi;

3) opłaty startowe;

4) udział w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

5) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

6) transport zawodników na imprezy sportowe;

7) opiekę medyczna, badania lekarskie;

8) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

9) zakup napojów dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek

§ 6.

1. Dotacja może być przyznana w wysokości do 80% planowanych kosztów realizacji zadania.

2. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązuje się do publicznego informowania o fakcie jej otrzymania, przy realizacji dotowanego zadania.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 7.

1. Wniosek o udzielenie dotacji klub sportowy może złożyć po upływie 20 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

3. Wójt Gminy rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

4. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:

1) zgodność wniosku z celem publicznym, wymienionym w § 3;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawione koszty, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

4) dotychczasową współpracę z wnioskodawcą, w zakresie rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczania środków;

5) udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu;

6) możliwość realizacji zadania przez klub;

7) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań.

Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 8.

1. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy która, zawiera w szczególności:

1) przedmiot dotacji;

2) wysokość przyznanej dotacji i termin przekazania;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.

3. Dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 9.

1. Klub sportowy, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10.

Klub sportowy, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, zadania na które otrzymał dotację, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Przemysław Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.31.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.31.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe