Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/75/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na wniosek Burmistrza Mikołowa w związku z uchwałą Nr 30/IV/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 lutego 2015 r.

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 3 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.748.248,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Michał Rupik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe