Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 103/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 783/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art.17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 783/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec wprowadza się następujące zmiany
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej, z klasami I-VI, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sucha 21,

2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej, z klasami I-VI z siedzibą w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 5a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe