Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXI/319/2014 Rady Gminy Wielowieś z 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 1836), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXII/332/2014 Rady Gminy Wielowieś z 22 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Rekus


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Wielowieś
z 7 maja 2015 r.

Uchwała Nr XXXI/319/2014
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 5a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy Wielowieś

uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Wielowieś na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Wójt Gminy Wielowieś,

2) Radni Gminy Wielowieś w liczbie co najmniej pięciu,

3) mieszkańcy Gminy Wielowieś w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Wniosek podmiotów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

3) uzasadnienie przeprowadzenia konsulatacji.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 2 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy w Wielowsi w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy osób popierających wniosek.

4. Wójt Gminy Wielowieś rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

§ 3. 1. Wójt Gminy uruchamia konsultacje z inicjatywy własnej lub na wniosek w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1.[1]) Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego:

1) za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś,

2) w ramach spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich,

3) poprzez badania ankietowe,

4) poprzez sondaże internetowe.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsulatacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) ogłoszeń rozpowszechnianych w sposób zwyczajowo przyjęty,

2) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

§ 6. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji ma charakter opinodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Wielowieś, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych porządkuje sferę funkcjonowania samorządu i stwarza możliwość zwiekszenia udziału mieszkańców w ważne sprawy gminy.

Podjęcie powyższej uchwały daje gwarancję, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji społecznych, będą one przeprowadzane w oparciu o znane mieszkańcom zasady. Zasady te określają kto i w jaki sposób przeprowadza konsultacjie a także zapewniają upublicznienie ich wyników.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXII/332/2014 Rady Gminy Wielowieś z dnia 22 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2960), która weszła w życie z dniem 11 czerwca 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe