Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/148/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm. )

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 września 2014r. poz. 4768) dokonać następującej zmiany:

1. § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

dla inkasentów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 8, 10, 11:

a) do kwoty 2.000 zł - do ostatniego roboczego dnia miesiąca

b) powyżej kwoty 2.000 zł - następnego dnia roboczego po dniu pobrania.".

2. Uchylić punkt 3 w § 4.

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za inkaso opłaty, o którym mowa w § 7, jest należne po dokonaniu przez inkasenta rozliczenia oraz dokonania wpłaty pobranej opłaty skarbowej w terminach, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały na podstawie wystawionego rachunku (faktury)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe