Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Węgierska Górka

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2013 r.,poz.594 z póżn.zm)oraz art.20c ust.4 i 6 i art.20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z póżn.zm) , uchwala się , co następuje;

§ 1.

Uchwała określa:

1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Węgierska Górka jest organem prowadzącym;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, dla których Gmina Węgierska Górka jest organem prowadzącym.

§ 3.

Określa się kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Węgierska Górka wraz z liczbą punktów;

1) rodzice kandydata /opiekunowie prawni/ pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą- 32 punkty

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne - 16 punktów

3) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub opieką asystenta rodziny - 8 punktów

4) kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej ponad 8 godzin dziennie - 4 punkty

5) kandydat zamieszkały w sołectwie, w którym ubiega się o przyjęcie do przedszkola - 2 punkty

§ 4.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3 tj.

1) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o kontynuacji nauki;

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o uczęszczaniu rodzeństwa do tego przedszkola, do którego dziecko kandyduje;

3) oświadczenie rodzica ( opiekuna prawnego, ) o pozostawaniu dziecka pod nadzorem kuratora lub opieką asystenta rodziny;

4) oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola o korzystaniu z całodziennej opieki przedszkolnej

5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego,) o zamieszkaniu kandydata w sołectwie, w którym ubiega się o przyjęcie do przedszkola.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe