Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/78/2015 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 i 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013. Poz. 1232 ze zm.) oraz art. 221 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Miasta Radzionków na prace modernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Radzionków, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/415/2014 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków. Kryteria przyjęcia Inwestora do Programu określono na podstawie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach realizowanej w ramach PONE, zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Regulaminem.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac modernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej.

2. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedkłada przedstawicielowi Gminy Radzionków kosztorys ofertowy wykonania prac modernizacyjnych. Kosztorys ten powinien być kompletny, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie oraz gwarantować wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.

3. Przedstawiciel Gminy dokonuje weryfikacji oferty oraz wylicza wysokość dotacji.

4. Po weryfikacji kosztorysu ofertowego i spełnieniu wymagań formalnych Inwestor zawiera umowę z Wykonawcą i Gminą Radzionków.

5. Umowa na wykonanie prac modernizacyjnych powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz:

1) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Wykonawcy;

2) określenie okoliczności wygaśnięcia umowy;

3) zasady gwarancji;

4) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami.

§ 3. 1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wielkości kosztów kwalifikowanych wykonanych prac modernizacyjnych.

2. Kwota dofinansowania będzie ustalana na podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 2, uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, których rodzaj będzie zgodny z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Radzionków nastąpi na podstawie umowy, o której mowa w § 2 ust. 5, po odbiorze końcowym wykonanych prac modernizacyjnych i przedłożeniu faktury za wykonane prace.

4. Rozliczenia dotacji dokonuje Burmistrz Miasta.

5. Dotacja celowa dla Inwestora będzie wpłacana bezpośrednio na konto Wykonawcy prac modernizacyjnych.

6. Po rozliczeniu inwestycji oryginał faktury zostaje przekazany Inwestorowi.

§ 4. 1. Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego inwestycji objętej dofinansowaniem przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego zadania.

2. W przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 1, udzielona na podstawie niniejszej uchwały dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Burmistrza Miasta Radzionków. Kontrola polegać będzie na:

1) sprawdzeniu trwałości efektu rzeczowego ekologicznego - np. czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest jedno źródło ciepła zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją zadania.

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępnienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Radzionków budynku lub lokalu w celu umożliwienia realizacji czynności kontrolnych objętych przedmiotem dotacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu dzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków wynika z przepisów prawa ochrony środowiska, wskazujących, że finansowanie ochrony środowiska (również w zakresie ochrony powietrza) może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy, a zasady udzielania tej dotacji określa rada gminy. Warunki przyznawania określone w niniejszej uchwale są zgodne z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków oraz zasadami "Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozjów rozproszonych odnawialnych źródeł energii", w ramach którego Gmina Radzionków pozyskała środki na udzielanie przedmiotowych dotacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe