Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/185/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Dąbrowie Górniczej do stanu faktycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) art.12 i 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dostosować opis granic obwodów głosowania przyjętych w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr V/94/2015 z dnia 18 marca 2015 roku do stanu faktycznego poprzez uporządkowanie wykazu ulic i budynków w poniższych obwodach głosowania bez dokonywania zmian w granicach obwodów w następujący sposób:

1) w obwodzie nr 40 dopisać do ulicy Kasprzaka numer: 56 e

2. Przyjąć tekst jednolity podziału miasta na obwody głosowania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do niezwłocznego przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr VIII/185/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe