Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/133/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20o ust. 4 w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 ze zm.)

Rada Miejska
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, wraz z odpowiadającą im wartością punktową:

1) kandydat z indywidualnymi predyspozycjami i szczególnymi zdolnościami udokumentowanymi na świadectwie szkolnym oraz dyplomach konkursowych: 8 pkt,

2) kandydat jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała: 6 pkt,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia do placówki: 4 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 1 ust. 1 są odpowiednio:

1) kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu konkursowego,

2) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata dla kryteriów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe