Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/72/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) jednostki wojskowe,

b) placówki opieki zdrowotnej,

c) domy spokojnej starości,

d) domy dziecka,

e) zakłady karne,

f) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

g) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

2) dokumenty potwierdzające, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

3) kopia faktury za zużycie wody na nieruchomości zamieszkałej.

§ 2.

1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl .

2. Deklaracja określona w ust. 1 w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 626 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizującch zadania publiczne (tekst jednolity dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/224/13 rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/279/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXVII/224/13 rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Jendruś


Załącznik do Uchwały Nr X/72/15
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

D E K L A R A C J A

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY[1])

Pola białe wypełnia właściciel nieruchomości; deklarację należy wypełnić drukowanymi literami; przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z objaśnieniami oraz pouczeniem.

A. Obowiązek złożenia deklaracji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8 , 42-610 Miasteczko Śląskie

A. 1. Cel złożenia deklaracji.

? Pierwsza deklaracja

Od kiedy obowiązuje:

……………...............

data

? Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wystąpienia zmiany:

……………...............

data

? Korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem

…………………………………………………….

Należy podać przyczynę korekty

Od kiedy obowiązuje:

……………...............

data

B. Składający deklarację.

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

? Właściciel nieruchomości ? Współwłaściciel nieruchomości

? Użytkownik wieczysty ? Najemca, dzierżawca

? Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie ? inny

C. Dane składającego deklarację

? osoba fizyczna ? osoba prawna

? jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

C. 1. Wypełnia osoba fizyczna

Nazwisko:

Imiona:

Nazwisko rodowe:

PESEL:

???????????

C. 2. Pozostałe podmioty(osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej)

Nazwa podmiotu:

NIP/KRS

REGON

C. 3. Adres zamieszkania / Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon/ adres e-mail

Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeżeli adres jest inny niż adres zamieszkania)

Imię

Nazwisko

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon/ adres e-mail

C. 4. Dane pełnomocnika/Dane przedstawiciela ustawowego*

Imię

Nazwisko

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon/ adres e-mail

Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeżeli adres jest inny niż adres zamieszkania)

Imię

Nazwisko

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon/ adres e-mail

D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne[2])

Miasto:

Ulica:

Nr domu/nr lokalu:

Nr działki (w przypadku nienadania nr domu):

E. Liczba osób zamieszkujących[3]) nieruchomość wskazaną w części D: ……………………………………

F. Gospodarka odpadami.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny[4])

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

? TAK

? NIE

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

G. 1. Stawka opłaty za 1 osobę ustalona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim[5])

……………………… PLN/mieszkańca/miesiąc

G. 2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje

…………………………………………………….

G. 3. Miesięczna kwota opłaty

(kwotę z poz. G.1. należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców z poz. G.2.

………………………………………… PLN/m-c

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Świadomy praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poźn. zm.), własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych złożonych w niniejszej deklaracji.

…........................................ …………………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

I. Adnotacje organu.

P O U C Z E N I E

1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dniu od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

5. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

6. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę miejską metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

7. Termin i częstotliwość obowiązku dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych należy realizować zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

8. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację (w przypadku nieruchomości wielolokalowych na każdy blok oddzielnie).

* Niepotrzebne skreślić


[1]) W odniesieniu do nieruchomości wielolokalowych i wielorodzinnych deklarację składa zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością.

[2]) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację (w przypadku nieruchomości wielolokalowych na każdy blok oddzielnie).

[3]) Zamieszkanie oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

[4]) Przez selektywne zbieranie rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

[5]) W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę podstawową (jeżeli w dziale F zaznaczono TAK), a przy wyborze nieselektywnego (zmieszanego) zbierania odpadów należy wybrać opłatę podwyższoną (jeżeli w dziale F zaznaczono NIE).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe