Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr SUO.5121.80.1.2015.AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 27 maja 2015r.

w przedmiocie rozwiązania Porozumienia Nr SPI.0719/5-5-1/11/AP z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Pani Haliny Wilczyńskiej zam. gm. Olsztyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101

Tekst pierwotny

zawarte w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa,

reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Ryszarda Stefaniaka,

zwaną dalej "Miastem",

a Gminą Olsztyn reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Olsztyn - Tomasza Kucharskiego

zwaną dalej "Gminą".

§ 1.

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Wilczyńskiego - opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionej Pani Haliny Wilczyńskiej z pomocy udzielonej w postaci miejsca pobytu w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy w Częstochowie, ul. Lakowa 101 Porozumienie Nr SPI.0719/5-5-1/11/AP z dnia 1 lipca 2011 r. ulega rozwiązaniu od dnia 01.06.2015 r.

§ 2.

Rozwiązanie porozumienia następuje w trybie porozumienia stron i nie powoduje między stronami żadnych dodatkowych roszczeń, w szczególności finansowych.

§ 3.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 4.

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe