Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) - działając na wniosek Wójta Gminy Kozy,

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2806 oraz z 2013 r. poz. 6379), w związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie: "Turystyczna", w celu dostosowania opisu granic okręgu wyborczego do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy okręgu nr 4, poprzez wprowadzenie w załączniku do uchwały po zwrocie: "Rolnicza", zwrotu: "Turystyczna".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe