Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Miedźna

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 94, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r.w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 375 591,31 zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 61 698,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 201 056,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 313 893,31 zł.

§ 5. Zmiany tabeli Nr 8 ujętej w załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 50 247 414,46 zł,

- wydatków wynosi 50 448 471,37 zł,

- przychodów wynosi 1 197 057,91 zł,

- rozchodów wynosi 996 001,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział

Nazwa

Zmiana

1

2

3

bieżące

758

Różne rozliczenia

35 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

339 341,31

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

332 413,31

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 778,00

Wpływy z różnych dochodów

5 150,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

332 413,31

926

Kultura fizyczna

1 250,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 250,00

bieżące razem:

375 591,31

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

332 413,31


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

60 448,00

80101

Szkoły podstawowe

31 450,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

31 450,00

80110

Gimnazja

5 478,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 478,00

80120

Licea ogólnokształcące

16 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

11 000,00

80130

Szkoły zawodowe

7 520,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7 520,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 300,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- 300,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 300,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

400,00

92195

Pozostała działalność

400,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00

926

Kultura fizyczna

1 150,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

1 250,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 250,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 100,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 100,00

Razem:

61 698,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 510 951,22

- 313 893,31

1 197 057,91

1 510 951,22

- 313 893,31

1 197 057,91


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.

Tabela Nr 4 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2015

Dział

Rozdział

Wola II

Góra

Ogółem

Zmniejszenia

Wydatki bieżące

900

90003

0

300,00

300,00

926

92605

400,00

0

400,00

Ogółem zmniejszenia

400,00

300,00

700,00

Zwiększenia

Wydatki bieżące

921

92195

400,00

0

400,00

926

92605

0

300,00

300,00

Ogółem zwiększenia

400,00

300,00

700,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 września 2015 r.

Załacznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot.

przedmiot.

celowa

podmiot.

przedmiot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZMNIEJSZENIA

926

Kultura fizyczna

1 500,00

0

0

0

0

1 500,00

1 500,00

0

0

92695

Pozostała działalność

1 500,00

0

0

0

0

1 500,00

1 500,00

0

0

dotacja dla stowarzyszeń

1 500,00

0

0

0

0

1 500,00

1 500,00

0

0

Ogółem zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące

1 500,00

0

0

0

0

1 500,00

1 500,00

0

0

ZWIĘKSZENIA

852

Pomoc społeczna

25 200,00

0

0

0

0

25 200,00

25 200,00

0

0

85203

Ośrodki wsparcia

25 200,00

0

0

0

0

25 200,00

25 200,00

0

0

dotacja dla Caritas

25 200,00

0

0

0

0

25 200,00

25 200,00

0

0

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

25 200,00

0

0

0

0

25 200,00

25 200,00

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe