Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/87/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale o zwolnieniach z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 849) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. 2015, poz. 174),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. W Uchwale Nr VI/63/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej prostuje się oczywiste omyłki pisarskie w następujący sposób:

1) w załączniku nr 2 słowa "w §5 ust. 5 pkt. 1)" zastępuje się słowami "w §4 ust. 3 pkt 2);

2) w załączniku nr 3 słowa "w §5 ust. 5 pkt. 2)" zastępuje się słowami "w §4 ust. 3 pkt 2);

3) w załączniku nr 4 słowa "w §5 ust. 5 pkt. 3)" zastępuje się słowami "w §4 ust. 3 pkt 3);

4) w załączniku nr 5 słowa "w §8 ust. 1 pkt. 1)" zastępuje się słowami "w §5 ust. 1 pkt 1);

5) w załączniku nr 6 słowa "w §8 ust. 1 pkt. 2)" zastępuje się słowami "w §5 ust. 1 pkt 2);

6) w załączniku nr 7 słowa "w §8 ust. 2" zastępuje się słowami "w §5 ust. 2";

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy


Piotr Bajak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe