Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64/VIII/2015 Rady Gminy Irządze

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem jest Gmina Irządze, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.), art. 15 ust. 2 oraz 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1440),

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Określa się udostępnione przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Irządze.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Irządze udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Irządze udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Stawka opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 97/XIII/2012 z dnia 27 września 2012r. Rady Gminy Irządze

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik Nr Nr 1 do uchwały Nr 64/VIII/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 29 października 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych

Lp.

Nazwa

miejscowości/

lokalizacja

Gmina

Powiat

Kategoria drogi

Numer drogi

Znak D-15

TAK/

NIE

Znak D-15 i wiata

TAK/

NIE

Zatoka autobusowa

Zatrzymanie

Środka transportu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Witów (skrzyżowanie)

Irządze

zawierciański

Droga krajowa

46

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

2

Witów skrzyżowanie

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

3

Witów

Centrum

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

TAK

dwustronnie

4

Wygiełzów

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

5

Irządze

(przy posesji nr 2)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

6

Irządze

Centrum

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

TAK

dwustronnie

7

Irządze - na żądanie

(przy posesji nr 69)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

8

Zawada Pilicka I

(przy posesji nr 19)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

9

Zawada Pilicka (Remiza OSP)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

10

Zawada Pilicka (skrzyżowanie)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1783 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

11

Zawada Pilicka (skrzyżowanie)

Irządze

zawierciański

Droga krajowa

78

TAK

TAK

TAK

jednostronne w kier. m. Zawiercie

12

Zawada Pilicka (skrzyżowanie)

Irządze

zawierciański

Droga krajowa

78

TAK

TAK

TAK

jednostronne w kier. m. Szczekociny

13

Zawada Pilicka "Amazonka"

Irządze

zawierciański

Droga krajowa

78

TAK

NIE

TAK

jednostronne w kier. m. Zawiercie

14

Zawada Pilicka "Amazonka"

Irządze

zawierciański

Droga krajowa

78

TAK

NIE

TAK

jednostronne w kier. m. Szczekociny

15

Irządze "Pstrąg"

Irządze

zawierciański

Droga krajowa

78

TAK

NIE

TAK

na parkingu

16

Irządze - Wiśnie I

(naprzeciw posesji nr 111)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1790 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

17

Irządze - Wiśnie

(przy posesji nr 92)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1790 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

18

Wilków

(naprzeciw posesji nr 27)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1790 S

TAK

TAK

TAK

dwustronnie

19

Wilków - skrzyżowanie

(przy DW 794)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1790 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

20

Bodziejowice (Agronomówka)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705001 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

21

Bodziejowice

(Remiza OSP)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705001 S

TAK

TAK

TAK

dwustronnie

22

Bodziejowice

(przy posesji nr 63)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705001 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

23

Mikołajewice

(przy posesji nr 9)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1782 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

24

Mikołajewice

(Dom Rolnika)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705036 S

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

25

Sadowie III

( przy posesji nr 82)

Irządze

zawierciański

Droga powiatowa

1782 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

26

Woźniki

(przy posesji nr 32)

Irządze

zawierciański

Droga wojewódzka

794

TAK

TAK

NIE

dwustronnie

27

Irządze - Czarne Pole

(przy posesji nr 188)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705009 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

28

Sadowie II

(naprzeciw posesji nr 56)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705009 S

TAK

NIE

NIE

dwustronnie

29

Woźniki - Sadowie

(skrzyżowanie z DW 794)

Irządze

zawierciański

Droga gminna

705009 S

TAK

TAK

TAK

dwustronnie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/VIII/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 29 października 2015 r.

REGULAMIN WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Gmina - Gmina Irządze,

2) Operator - operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440),

3) Organizator - organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440),

4) Przewoźnik - przewoźnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440),

5) Przystanek komunikacyjny - przystanek komunikacyjny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440), udostępniony operatorom i przewoźnikom, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Irządze,

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego, którzy maja podpisaną Umowę z Gminą Irządze na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w celu zatrzymania środków transportu dla wysiadania i wsiadania pasażerów bez prawa postoju

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Irządze,

3. Wójt Gminy jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana

przez Radę Gminy Irządze.

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe