Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/227/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu targowisk miejskich na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Przyjąć regulamin targowisk miejskich na terenie miasta Dąbrowa Górnicza:

1) przy ul. Tysiąclecia,

2) przy ul. Ludowej,

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LVII/1005/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XI/227/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2015 r.

REGULAMIN
targowisk miejskich na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowisk miejskich w Dąbrowie Górniczej zwanych dalej targowiskami.

2. Osoby korzystające z targowisk miejskich są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. Nadzór nad targowiskami sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. 1. Targowisko przy ul. Tysiąclecia czynne jest we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.

2. Targowisko przy ul. Ludowej czynne jest od poniedziałku do soboty.

3. Godziny sprzedaży ustala Zarządca targowiska.

4. Zarządca zobowiązany jest umieścić na tablicy ogłoszeń informację dotyczącą obowiązujących godzin sprzedaży.

§ 4. 1. Targowiska są oznaczone tablicą informacyjną o treści: TARGOWISKO MIEJSKIE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

2. Na tablicy zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj.: dni i godziny sprzedaży, nazwa i adres zarządcy targowiska z podaniem jego siedziby, regulamin targowiska oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 5. Na targowiskach prowadzona jest sprzedaż stacjonarna, obwoźna i obnośna.

§ 6. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie handlowym.

§ 7. Na targowiskach miejskich obowiązuje zakaz:

1) ustawiania kiosków i straganów bez zgody zarządcy targowiska oraz pozostawiania przenośnych - przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i osobowych po jego zamknięciu,

2) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

3) parkowania pojazdów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,

4) poruszania się rowerem, deskorolką lub innym podobnym sprzętem po wyznaczonych ciągach pieszych,

5) sprzedaży:

a) napojów alkoholowych,

b) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

c) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

d) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy,

e) sprzedaży żywych zwierząt za wyjątkiem ryb.

§ 8. Osoby prowadzące sprzedaż na targowiskach zobowiązane są do:

1) zajmowania i korzystania w celach sprzedaży wyłącznie z wyznaczonych miejsc,

2) utrzymania w czasie sprzedaży porządku i czystości oraz estetycznego wyglądu miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po jej zakończeniu usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości w miejsca wyznaczone w tym celu na terenie targowiska,

3) zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej i innych opłat związanych z funkcjonowaniem targowiska do momentu opuszczenia targowiska oraz okazanie go na każde żądanie obsługi targowiska i upoważnionych do kontroli innych podmiotów.

§ 9. Miejsca przeznaczone do sprzedaży wyznacza zarządca targowiska a osoba prowadząca sprzedaż na targowisku zobowiązana jest prowadzić ją w obrębie wyznaczonego miejsca.

§ 10. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowisk i pracy Zarządcy są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe