Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/15/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Gliwice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, 951, 1513, z 2013 roku, poz. 21, 165, z 2014 roku, poz. 659, 822) art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) i art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Gliwice, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 229 013 RLM, z Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Gliwicach, przy ul. Edisona 16.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Gliwice oraz gminie Pyskowice.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację Gliwice o równoważnej liczbie mieszkańców 246 700 RLM, wyznaczoną Rozporządzeniem Nr 80/07 Wojewody Śląskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 1, poz. 12).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/15/10/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe