Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/110/15 Rady Gminy Herby

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 n ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/91/15 Rady Gminy Herby z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych § 5 otrzymuje brzmienie:

1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe