Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Miasta Zawiercie:

1) w wysokości 20 zł. od sprzedaży na targowisku przy ul. Żabiej prowadzonym przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców "SPOŁEM" oraz na targowisku w obrębie ulic: Parkowej, Broniewskiego, Piłsudskiego prowadzonym przez MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp.zo.o. i Spółek Działalność Gospodarcza;

2) w wysokości 30 zł. od sprzedaży na pozostałym terenie miasta;

3) w wysokości 5 zł. od sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, skrzyni, wiadra, kosza niezależnie od miejsca prowadzenia handlu.

§ 2. Pobór należności pieniężnych z tytułu opłaty targowej realizowany jest w drodze inkasa przez następujące podmioty :

1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" w Zawierciu,

2. MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp.zo.o. i Spółek Działalność Gospodarcza.

§ 3. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów, o których mowa w § 2 od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Miasta Zawiercie.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 18 % kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 5. 1. Inkasenci określeni w § 2 uchwały są zobowiązani do odprowadzania zebranej opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, po dokonaniu rozliczenia.

2. Nieterminowe przekazanie należności spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

3. Należne inkaso będzie wypłacane na podstawie faktury lub rachunku wystawionych przez inkasenta dla Gminy Zawiercie. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LV/536/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2015.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe