Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/139/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) i art.42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 191 z późn. zm.)

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 191 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonych w następującej tabeli:

Lp.

Stanowiska kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć (godziny)

1.

dyrektor szkoły, podstawowej, gminazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i zespołu szkół liczącego:

do 4 oddziałów

12

od 5 do 6 oddziałów

10

od 7 do 8 oddziałów

8

od 9 do 16 oddziałów

5

17 i więcej oddziałów

3

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej:

od 12 do 16 oddziałów

9

17 więcej oddziałów

7

3.

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

3

4.

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

7

5.

Kierownik: warsztatów szkolnych, laboratorium, szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego

4

6.

Zastępca kierownika warsztatów szkolnych, laboratorium, szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół, przy centrum kształcenia praktycznego, centrum kształcenia ustawicznego.

6

7.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego liczącego:

do 10 oddziałów

8

od 11 do 20 oddziałów

6

21 i więcej oddziałów

2

8.

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego liczącego:

do 10 oddziałów

10

od 11 do 20 oddziałów

8

21 i więcej oddziałów

4

9.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

6

10.

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

10

§ 2. Obniżony wymiar zajęć przyznaje się nauczycielowi z dniem powierzenia stanowiska.

§ 3. Wymiar zajęć, ustalony w tabeli w § 1, odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze z tym, że obowiązuje on nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym polecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. 1. Zarząd Powiatu w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły, zespołu szkół lub placówki oświatowo - wychowawczej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, określonego w tabeli w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, zespołu szkół, placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/116/99 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego


Jarosław Kleszczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe