Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. Nr 163 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury,

Rada Gminy Bojszowy
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 luty 2011roku, w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy.

§ 4.

Do czasu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy na mocy niniejszej uchwały, obecni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr XIII/72/2015
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bojszowy w drodze zarządzenia.

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie mogą być powoływane grupy robocze.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.

b) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

c) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole, którego treść określa art. 9c ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powyższe dotyczy również osób, o których mowa w rozdziale III ust. 10 oraz ust. 13 niniejszego dokumentu.

d) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany mocą zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy w każdym czasie, w szczególności:

- w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym,

- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

- na własny wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego

- na wniosek instytucji/jednostki której członek Zespołu jest przedstawicielem

a) Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

b) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.

c) Przewodniczący wskazuje jedną osobę spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego, która pełnić będzie funkcję jego zastępcy.

d) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego zastępcy zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Bojszowy.

e) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

- pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Bojszowy.

f) Odwołanie przewodniczącego lub upływ okresu jego kadencji skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu,

g) Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bojszowy, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bojszowy, a instytucjami/jednostkami.

4. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący. Odbywają się one w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w siedzibie GOPS w Bojszowach. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się także w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu przekazuje się członkom za pośrednictwem operatora pocztowego, wiadomości elektronicznej, telefonicznie lub faxem, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

7. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca. Do protokołu dołączane są listy obecności członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu oraz w przypadku, gdy wystąpi taka potrzeba materiały, notatki, uwagi lub załączniki innego rodzaju.

8. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa. Jednakże w razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

9. Decyzje i ustalenia Zespół podejmuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem decyzji w sprawach, o których mowa w ust 12, a w przypadku braku zgodności stanowisk, decyzje zapadają w wyniku jawnego głosowania, zwykłą większością głosów.

10. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni goście.

11. Wypełniony formularz "Niebieska Karta - A" przekazywany jest do Przewodniczącego Zespołu, a razie jego nieobecności do jego zastępcy.

12. O powołaniu i składzie grup roboczych decyduje, co najmniej trzech członków Zespołu.

13. Do pracy w grupach roboczych mogą być powoływane osoby nie będące członkami Zespołu.

14. Zespół ustala szczegółowy regulamin funkcjonowania grup roboczych.

15. Uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych jest obowiązkowe. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu członek grupy roboczej wyznacza osobę w zastępstwie, która posiada szczegółowe informacje dotyczące osoby lub rodziny w sprawie, których zwołana jest grupa robocza.

16. Przewodniczący Zespołu składa na ręce Wójta Gminy Bojszowy roczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca każdego roku.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe