Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Bestwina

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz;. 1515)

Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2016 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 34 753 327,75 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 31 209 577,75 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 185 879,88 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 3 543 750,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 903 750,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 747 936,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 677 664,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3

3. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 35 707 777,75 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 403 785,75 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 7 303 992,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 747 936,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 677 664,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł

2. celowe w wysokości 230 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł

- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 160 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą róznicę między dochodami a wydatkami budzetu w wysokości 954 450,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 954 450,00 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 794 742,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 840 292,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 454 450,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 954 450,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 130 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 126 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarownia odpadami ustala się w wysokości 1 326 144,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2016 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016 stanowi załącznik Nr 10

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 16. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe