Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rudziniec dla publicznych szkół prowadzonych na obszarze Gminy Rudziniec przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, zwanej dalej "dotacją", a także zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) Wójt - Wójta Gminy Rudziniec,

2) Gmina - Gminę Rudziniec,

3) ustawa - ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. 1. Prowadzącemu szkołę podstawową przysługuje z budżetu Gminy dotacja na jednego ucznia w wysokości określonej w art. 80 ust. 2c i 3 ustawy.

2. Prowadzącemu przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej przysługuje z budżetu Gminy dotacja na jednego ucznia w wysokości określonej w art. 80 ust. 2 i 2c ustawy.

§ 3. 1. W przypadku przekazania przez Gminę - w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy, prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, dotacja będzie przysługiwać od dnia przekazania szkoły na podstawie zawartej umowy.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na podstawie umowy.

3. Wniosek należy złożyć nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. W pierwszym roku prowadzenia szkoły wniosek należy złożyć w ciągu 5 dni od dnia przekazania szkoły.

5. Dotacje przekazuje się w 12 transzach, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

6. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej kwoty dotacji ustalonej na jednego ucznia, zgodnie z § 2 uchwały.

7. Prowadzący szkołę zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Rudziniec informacji zawierającej datę, czytelny podpis i zapis o następującej treści: "Wydatek w kwocie ……….. zł sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Rudziniec w roku ……….."

§ 4. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do przesłania Gminie do 5 dnia każdego miesiąca informacji przedstawionej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień danego miesiąca.

2. Jeśli do szkoły lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, podmiot, oprócz informacji, przekazuje dane o uczniach z innych gmin przedstawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zawartej informacji, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie Gminie korekty podanej wcześniej informacji.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków przedstawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji przekazuje Gminie rozliczenie wykorzystania dotacji:

1) do dnia 20 lipca - za pierwsze półrocze danego roku tj. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

2) do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za cały rok tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. W przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji przedstawia Gminie rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od tej daty.

4. Wynikająca z rozliczenia:

1) różnica pomiędzy kwotą dotacji należnej, a kwotą dotacji przekazanej zostanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego do otrzymywania dotacji, w terminie 15 dni od dnia dostarczenia rozliczenia,

2) różnica pomiędzy kwotą dotacji przekazanej, a kwotą dotacji należnej podlega zwrotowi, na rachunek bankowy Gminy, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. 1. Szkoły, na prowadzenie których Gmina udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji, zgodności danych o liczbie uczniów zawartych w miesięcznych informacjach, danych zawartych w rozliczeniach otrzymanej dotacji oraz zgodności księgowych dowodów źródłowych z podanymi w zestawieniu wydatków.

2. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji może być planowana lub doraźna. W przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o niej zawiadomiona co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrolujący ma prawo wstępu na teren i do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, wglądu w dokumentację związaną z wykorzystaniem dotacji oraz sporządzania niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

4. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są osoby lub podmioty wskazane przez Wójta Gminy Rudziniec, działające na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

6. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne kierowane są do podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

9. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić Gminę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/63/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/155/2015
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe