Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.196.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., Poz. 1515), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.849 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. Określa się wzory następujących formularzy (deklaracji i informacji), przy pomocy których podatnicy podatku leśnego będą składać dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego:

1) wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego - DL-1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz

2) wzór informacji na podatek leśny - IL-1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.196.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.196.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe