| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/125/2015 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 30 ust. 6, i art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014, poz. 191), po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi,

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Regulamin określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość i szczegółowe zasady wypłacania nagród,

5) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) "Karcie Nauczyciela" - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014, poz. 191),

2) "rozporządzeniu" - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wydawane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,

3) "szkole" rozumie się przez to jednostki organizacyjne dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg,

4) "nauczycielach" - rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt.3,

5) "klasie" - należy tu rozumieć także oddział lub grupę,

6) "uczniu" - należy tu rozumieć także wychowanka,

7) "tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin" - należy przez to rozumieć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 ust. 7 Karty Nauczyciela.

§ 3.

Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 4.

Dodatek motywacyjny

Wysokość dodatku motywacyjnego przyznanego nauczycielowi zależy od spełnienia przynajmniej 10 z niżej wymienionych warunków:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki

4) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków

5) podnoszenie umiejętności zawodowych,

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

7) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy,

11) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

12) udział w zespołach przedmiotowych i innych,

13) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

14) prowadzenie zajęć otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

15) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

16) aktywność w zakresie realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych.

17) Ponadto inne czynności i osiągnięcia wynikające z procesu opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego nauczyciela.

Wysokość dodatku motywacyjnego przyznawania nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, uzależniona jest od spełnienia niżej wymienionych warunków:

1) Prawidłowy nadzór nad sprawami finansowymi zarządzanej placówki, w tym: terminowe i rzetelne opracowywanie materiałów finansowych i sprawozdawczych jak również prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym jednostki,

2) Racjonalne gospodarowanie oraz dbałość o powierzone mienie, w tym estetykę i zagospodarowanie obiektu, zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,

3) Stworzenie prawidłowej atmosfery w zakładzie pracy w tym dbałość o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy, właściwy dobór procedur i realizację polityki kadrowej, współpraca z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

4) Stopień realizacji wniosków z ewaluacji zewnętrznej.

Dodatek motywacyjny:

1) Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok,

2) Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 50% wynagrodzenia zasadniczego

3) Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole nie może być wyższy niż 100% wynagrodzenia zasadniczego.

4) Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznawany jest przez dyrektora placówki, dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje wójt.

§ 5.

Dodatek funkcyjny, za wychowawstwo i dla opiekuna stażu

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej w niniejszym paragrafie tabeli.

2) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy Tworóg w granicach stawek określonych w tabeli uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

STANOWISKO

Miesięcznie w zł

Od

Do

1

Przedszkola

Dyrektor przedszkola w zależności od ilości oddziałów

100,00

1 500,00

2

Dyrektor szkoły wszystkich typów, zespołu szkolno - przedszkolnego, w zależności od ilości oddziałów

100,00

1 500,00

- wicedyrektor

100,00

1 000,00

- kierownik świetlicy

100,00

200,00

3) Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny z każdego tytułu pełnienia funkcji, określonego w tabeli zamieszczonej w § 5.

4) Przepis ust. 3 nie dotyczy nauczyciela, któremu powierzono obowiązki opiekuna stażu.

5) Dodatek za wychowawstwo w szkołach wynosi 4% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

6) Dodatek za wychowawstwo w przedszkolach wynosi 3% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

7) Dodatek dla opiekuna stażu wynosi 60,00 zł brutto.

§ 6.

Dodatek za warunki pracy

1) Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych warunkach lub uciążliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy a w szczególności:

a) za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych określonych w rozporządzeniu, dodatek w wysokości 15% ze stawki godzinowej jego osobistego zaszeregowania,

b) za prowadzenie zajęć w warunkach uciążliwych określonych w rozporządzeniu w wysokości 5 % ze stawki godzinowej jego osobistego zaszeregowania,

c) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20 % ze stawki godzinowej jego osobistego zaszeregowania.

2) Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie, liczone jak za urlop wypoczynkowy.

3) Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach lub uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 7.

Godziny ponadwymiarowe

1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną liczę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć o której mowa w ustępie 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje :

a) za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

b) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia,

c) za dni usprawiedliwionej nieobecności.

4) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5) Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę ,

c) imprezę organizowaną przez szkołę,

d) chorobę dziecka nauczania indywidualnego, trwającą nie dłużej niż tydzień - traktuje się jak godziny zrealizowane.

6) Nauczycielom, wyjeżdżającymi z uczniami do innych miejscowości w ramach turnusów rehabilitacji zdrowotnych, tzw. "zielonych szkół" - przysługuje odrębne wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z późn.zm).

7) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu, miesięcznie z tygodniowym okresem rozliczeniowym.

§ 8.

Dodatek mieszkaniowy

1) Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zgodnie z art. 54 K.N.

2) Podstawę obliczenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowi minimalne wynagrodzenie w danym roku kalendarzowym ogłaszanego ObwieszczeniemPrezesa Rady Ministrów w stosunku procentowym oraz liczba członków rodziny uprawnionego i stanowi :

a) przy jednej osobie w rodzinie 1,0 % minimalnego wynagrodzenia

b) przy dwóch osobach w rodzinie 1,5, % minimalnego wynagrodzenia

c) przy trzech osobach w rodzinie 2,0 % minimalnego wynagrodzenia

d) przy czterech osobach w rodzinie 2,5 % minimalnego wynagrodzenia

3) Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy:

a) niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego (np. najem, własnościowe prawo do lokalu),

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. Dodatek przyznaje dyrektor placówki.

4) Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach otrzymuje tylko jeden dodatek w tej placówce, którą sam wskaże. Nie podlega sumowaniu wymiar etatu w kilku szkołach-placówkach

5) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

6) Kwotę przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwota do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

7) Dodatek przyznawany jest na wniosek nauczyciela.

8) Dodatek mieszkaniowy dla dyrektora szkoły/placówki przyznaje Wójt Gminy Tworóg od pierwszego dnia miesiąca, w którym dyrektor złożył wniosek.

9) Nauczyciel posiadający nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły/placówki, a dyrektor organ prowadzący szkołę/placówkę, o zmianie liczby członków rodziny.

10) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie z dołu.

11) Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

a) małżonka,

b) pozostających rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

e) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

12) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej zgodnie z pkt 2 Regulaminu. Małżonkowie we wspólnym wniosku określają, który z nich będzie pobierał dodatek mieszkaniowy.

§ 9.

Fundusz nagród

1) W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród z przeznaczeniem na wypłaty nagród: Nagroda Wójta Gminy Tworóg (dla dyrektorów placówek oświatowych) i Nagroda Dyrektora Szkoły (dla pracowników placówek oświatowych).

2) Z wydzielonej puli - 80 % przeznacza się do dyspozycji dyrektorom szkół, a 20 % do dyspozycji Wójta.

3) Wysokość Nagrody Wójta Gminy Tworóg nie może być niższa niż 50 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pozostałym wykształceniem zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń nauczycieli.

4) Wysokość Nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 20 % i wyższa niż 120 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pozostałym wykształceniem zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń nauczycieli.

5) Warunkiem przyznawania nagrody o której mowa w ust. 1, jest przepracowanie przez nauczyciela w szkole co najmniej jednego roku i spełnienie co najmniej pięciu kryteriów określonych niżej w ust. 10.

6) Nagroda Wójta może zostać przyznana dyrektorowi z urzędu lub na wniosek. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora/Nagrody Wójta składanego do dyrektora/Wójta w terminie do 15 maja każdego roku i 15 września każdego roku, mogą wystąpić w szczególności:

a) Rada Pedagogiczna;

b) Rada Szkoły;

c) Rada Rodziców

d) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli działające w szkole

7) Wniosek powinien zawierać:

a) dane osobowe,

b) uzasadnienie przyznania nagrody z podaniem konkretnych i wymiernych efektów przez osobę nominowaną w okresie ostatnich 3 lat w oparciu o kryteria zawarte w ust. 8,

8) Ustala się następujące kryteria ogólne przyznawania Nagrody Dyrektora i Wójta Gminy Tworóg:

a) w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej:

- osiąga wyróżniające wyniki w pracy potwierdzone w drodze hospitacji, wizytacji, obserwacji na miarę możliwości ucznia, podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania lub opracowanie autorskich programów czy publikacji,

- osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych), zajęciem przez uczniów I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,

- posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

- sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole

- umiejętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno- wychowawczej z innymi nauczycielami.

b) w zakresie pracy opiekuńczej:

- zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

- prowadzi działalność mającą na celu zapobiegania i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi,

- organizują współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, stowarzyszenia oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

- organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej niedostosowania dzieci i młodzieży,

- organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

c) w zakresie działalności statutowej szkoły:

- troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej, dba o swój warsztat pracy,

- angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

- na bieżąco współpracuje z samorządem gminnym oraz radą pedagogiczną i radą rodziców,

- pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły, zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

- prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla nauczycieli, rodziców,

- wzorowo kieruje szkołą,

- skutecznie organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

d) w zakresie działalności pozaszkolnej:

- bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb szkoły,

- promuje działalność szkoły poprzez współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami pozarządowi oraz lokalnymi mediami,

- organizuje i prowadzi szkolenia w ramach WDN.

9) Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

10) Nagrody mogą być przyznane z okazji zakończenia roku szkolnego lub z okazji "Dnia Edukacji Narodowej".

11) Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 10.

Wszystkie dodatki przyznawane okresowo (dodatek za wychowawstwo, dodatek funkcyjny, opiekun stażu) mogą być zabrane na podstawie decyzji dyrektora, bądź Wójta Gminy Tworóg (na podstawie angażu) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela, w celu przyznania powyższego dodatku innemu nauczycielowi pełniącemu zastępstwo za danego nauczyciela.

§ 11.

Traci moc uchwała XXXVIII/421/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 marca 2009 r., uchwała LII/538/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2010 r., uchwała XI/54/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz uchwała XLI/389/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 lutego 2014 r.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tworóg


Łukasz Ziob

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »