Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/109/16 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/16
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

10 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

10 000,00

wydatki bieżące z tego:

-

10 000,00

dotacje na zadania bieżące

-

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

wydatki jednostek budżetowych

-

10 000,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

10 000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

10 000,00

-

85111

Szpitale ogólne

10 000,00

-

wydatki majątkowe z tego:

10 000,00

-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

-

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

-

-

zadanie: Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

10 000,00

-

RAZEM

10 000,00

10 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/16
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wydatki majątkowe 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

Źródła finansowania

Środki własne

Pożyczka z WFOŚiGW

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje

Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.

500 000,00

500 000,00

-

-

-

2.

600

60014

Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

65 162,00

65 162,00

-

-

-

3.

600

60014

Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna - dotacja dla powiatu.

1 500 000,00

1 500 000,00

-

-

-

4.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie.

1 800 000,00

900 000,00

-

900 000,00

-

5.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.

1 000 000,00

500 000,00

-

-

500 000,00

6.

600

60016

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach

550 000,00

201 000,00

-

-

349 000,00

7.

600

60016

Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej

70 000,00

25 500,00

-

-

44 500,00

8.

600

60016

Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.

180 000,00

180 000,00

-

-

-

9.

600

60016

Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.

300 000,00

300 000,00

-

-

-

10.

710

71035

Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach

600 000,00

600 000,00

-

-

-

11.

750

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.

600 000,00

406 556,00

193 444,00

-

-

12.

758

75818

Rezerwa.

120 000,00

120 000,00

-

-

-

13.

801

80101

Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

650 000,00

441 000,00

-

209 000,00

-

14.

801

80101

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.

1 870 000,00

275 000,00

-

-

1 595 000,00

15.

801

80104

Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.

1 330 000,00

200 000,00

-

-

1 130 000,00

16.

801

80104

Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

17.

851

85111

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

10 000,00

10 000,00

18.

900

90005

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.

200 000,00

200 000,00

-

-

-

19.

921

92109

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)

1 049 000,00

549 000,00

-

-

500 000,00

20.

926

92601

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.

5 000 000,00

350 000,00

400 000,00

-

4 250 000,00

21.

926

92601

Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.

200 000,00

75 000,00

-

-

125 000,00

RAZEM

17 604 162,00

7 408 218,00

593 444,00

1 109 000,00

8 493 500,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/109/16
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł i gr/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

748 582,00

-

1 713 672,00

600

60004

Powiat Bielski

139 978,00

600

60014

Powiat Bielski

1 500 000,00

- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do realizacji inwestycji "Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna. )

851

85111

Powiat Bielski

-

-

10 000,00

- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.)

851

85158

Gmina Bielsko-Biała - OPPA

-

-

15 694,00

900

90013

Gmina Bielsko-Biała

48 000,00

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

437 482,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

311 100,00

-

-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

-

-

385 700,00

630

63003

Zadania w zakresie turystyki

2 100,00

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

-

169 600,00

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

-

67 000,00

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

-

16 000,00

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

-

131 000,00

OGÓŁEM

748 582,00

-

2 099 372,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe