Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/106/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2016 (Dot. Uchwały nr XX/105/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwal, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/105/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabela na 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 34.912.691,00 zł., z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 34.912.691,00 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 35.162.875,00 zł., z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 32.851.720,00 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.315.753,19 zł. W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.418.041,00 zł.,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.897.712,19 zł.,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.589.190,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.834.571,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie - 256.808,71 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 507.397,10 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.311.155,00 zł. W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.311.155,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/106/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

35 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

35 000,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

30 000,00

600

Transport i łączność

- 35 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 35 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 5 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 30 000,00

926

Kultura fizyczna

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

B2DOT

dotacje na zadania bieżące

- 3 000,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000,00

Razem:

0,00


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/106/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

O10

O1010

Wykonanie dokumentacji projektowej

na wodociąg w sołectwie Bystra plac Biegunów

30 000,00

30 000,00

Urząd Gminy

2

600

60016

Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kaplicy w kierunku ul. Wajdowej

26 600,00

26 600,00

Urząd Gminy

3

600

60016

Modernizacja chodnik a placu Biegunów w Bystrej

17 600,00

17 600,00

Urząd Gminy

4

600

600116

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz

150 000,00

150 000,00

Urząd Gminy

5

710

71035

Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieprzu

34 000,00

34 000,00

Urząd Gminy

6

754

75412

Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz

20 000,00

20 000,00

Urząd Gminy

7

801

80104

Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu

250 000,00

250 000,00

Urząd Gminy

8

801

80114

Zakupy inwestycyjne GZO

31 800,00

31 800,00

Gminny Zarząd Oświaty

9

900

90001

Wpłaty

do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz

(udzial własny i odsetki dla II fazy projektu)

424 555,00

144 555,00

280 000,00

Urząd Gminy

10

900

90001

Wpłaty

do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz

(wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)

1 300 000,00

1 300 000,00

Urząd Gminy

11

900

90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Sołą w kierunku od Okrąglaka do ul Granicznej

26 600,00

26 600,00

Urząd Gminy

2 311 155,00

701 155,00

1 580 000,00

-

-


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/106/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota dotacji

Podmiotowa

Celowa

I Jednostki sektora finansów publicznych

463 000,00

3 513 745,00

1.

600

60004

Miasto Żywiec

512 000,00

2.

801

80104

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola niepubliczne

110 000,00

4.

851

85158

Miasto Bielsko

14 690,00

6.

921

92109

Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki

257 000,00

7.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

206 000,00

8.

852

85212

Śląski Urząd Wojewódzki

10 000,00

9.

852

85213

Śląski Urząd Wojewódzki

1 000,00

10.

852

85214

Śląski Urząd Wojewódzki

1 000,00

11.

O10

O1030

Izby rolnicze

4 500,00

12.

754

75404

Komendy wojewódzkie Policji

1 000,00

13.

900

90001

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

1 724 555,00

14.

900

90095

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

1 135 000,00

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

120 000,00

237 000,00

1.

754

75412

Ochotnicze straże
pożarne

45 000,00

2.

801

80106

Niepubliczny punkt
przedszkolny "Maja" w Radziechowach

120 000,00

3.

851

85154

Ochrona zdrowia -
przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

4.

854

85495

Edukacyjna opieka wychowawcza
- pozostała działalność

12 000,00

5.

921

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa barodowego - pozostała działalność

3 000,00

6.

926

92605

Kultura fizyczna i sport -
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

127 000,00

Razem

583 000,00

3 750 745,00

Ogółem dotacje

4 333 745,00

W tym: dotacje na zadania bieżące

2 589 190,00

W tym: dotacje na zadania majątkowe

1 744 555,00

Z tego: dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochotnicze Straże Pożarne)

20 000,00

W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny

1 724 555,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe