Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI.102.2016 Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu

Tekst pierwotny

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXIX.145.2012 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust.2:

a) po punkcie 3 dodaje się pkt. 3a o treści: "Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863.)

b) po punkcie 3a dodaje się punkt 3b o treści: "Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

c) po punkcie 3b dodaje się punkt 3c o treści:: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" ( Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

d) po punkcie 3c dodaje się punkt 3d o treści: "Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" ( Dz. U. z 2016 r. poz.195.)

2) w § 5:

a) po punkcie 10 dodaje się punkt 10a o treści: "Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863.)

b) po punkcie 10a dodaje się punkt 10b o treści: " Zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

c) po punkcie 10b dodaje się punkt 10c o treści: "Zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" ( Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

e) po punkcie 10c dodaje się punkt 10d o treści: "Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" ( Dz. U. z 2016 r. poz.195.)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jurczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe