Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/131/16 Rady Miasta Poręba z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poręba, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515z późn. zm.) oraz art. 20e ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Poręba:

Rada Miasta Poręba uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w § 4 uchwały i nadać mu brzmienie o treści:

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §3 są: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty (oryginał), oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych potwierdzające kryterium z poz.5 i poz. 6 tabeli.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba


Urszula Milka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/131/16 Rady Miasta Poręba z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poręba, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/131/16 Rady Miasta Poręba z dnia 3 marca 2016r. wprowadza zapis potwierdzający kryterium określone w § 3 niniejszej uchwały w punkcie 5 tabeli, a mianowicie dokumentem potwierdzającym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu będzie oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

W związku z powyższym przedstawiony projekt uchwały zmieniającej nadaje nowe brzmienie § 4, do treści którego dopisuje się wyrazy: "…poz.5 i …" .

§ 1 projektu niniejszej uchwały wprowadza omawianą zmianę, tj.:

"§4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §3 są: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty (oryginał), oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych potwierdzające kryterium z poz.5 i poz. 6 tabeli."

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe