Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VI/3/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
stwierdza, że projekt "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki" nie narusza ustaleń "Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia", przyjętej uchwałą Nr IV/I/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 r.
i uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 100 ha w granicach określonych na Rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, określa się oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Góra Chełmeczki";

5) kapliczka domkowa objęta ochroną w planie;

6) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu:

a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) R - teren rolniczy,

c) ZL - teren lasów,

d) KDD - teren drogi publicznej klasy "dojazdowa",

e) KDW - teren drogi wewnętrznej,

f) KDX - teren ciągów pieszo - jezdnych.

2. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych:

1) cały obszar objęty planem położony jest w granicach:

a) złoża węgla kamiennego "Piast",

b) obszaru górniczego "Bieruń II" KW S.A. KWK "Piast",

c) terenu górniczego "Bieruń II" KW S.A. KWK "Piast".

3. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, nie będących ustaleniami planu:

1) projektowana strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w szybach KWK "Piast" - zewnętrzna;

2) kapliczka domkowa ujęta w gminnej ewidencji zabytków;

3) stacja transformatorowa;

4) napowietrzna linia elektroenergetyczna 20 kV;

5) gazociąg średniego ciśnienia;

6) szlak pieszy południowy;

7) "Wiślana trasa rowerowa" oraz trasa rowerowa nr 152;

8) granice i numery działek ewidencyjnych.

§ 3. 1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

7) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) Stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu i na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym;

11) Ustalenia końcowe.

2. Ustalenia planu, o których mowa w §1 ust. 2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 10o;

2) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie, którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;

4) nieuciążliwe usługi wbudowane - należy przez to rozumieć lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność z zakresu: usług o których mowa w pkt 12, handlu detalicznego, biur księgowych, podatkowych i obsługi biznesu, gastronomii - kawiarnie, ciastkarnie bez funkcji rozrywki, drobnego usługowego rzemiosła - fryzjerstwa i kosmetyki, szewstwa, krawiectwa, zegarmistrzostwa, itp.;

5) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty granicami planu;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie terenu, które przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na działce budowlanej lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

7) przeznaczeniu uzupełniającym, funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe;

8) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

9) wskaźniku powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu zajętą przez budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków do powierzchni terenu działki budowlanej, wyrażoną w %;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami, wyłącznie określoną w ustaleniach szczegółowych wysokość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu obiektu,

b) w przypadku budynków wysokość budynku rozumianą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, określoną w ustaleniach szczegółowych za pomocą dwóch łącznie obowiązujących parametrów: ilością kondygnacji nadziemnych i maksymalnej liczonej w metrach wysokości budynku;

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć starannie urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników;

12) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć obiekty usług konsumpcyjnych, w których świadczone są usługi na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej (z wyłączeniem: stacji paliw i innych usług związanych z motoryzacją); w tak rozumianej definicji mieści się również pojęcie zabudowy usług społecznych;

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. W obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) rozbiórkę istniejących obiektów;

2) budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, odbudowę i nadbudowę obiektów z zachowaniem standardów określonych dla wyznaczonych terenów;

3) zmianę zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów na zasadach określonych w planie;

4) zachowanie budynków zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich modernizacji i przebudowy;

5) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej w sposób nienaruszający realizacji przeznaczenia podstawowego terenów, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic;

6) prowadzenie robót przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów w granicy działki:

a) dla zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się przebudowy, remonty, rozbiórki, a także nadbudowy,

b) dla odbudowy i rozbudowy, nakazuje się respektować wskazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy;

7) sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN.

2. W obszarze objętym planem zakazuje się:

1) budowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod projektowane pasy dróg publicznych i wewnętrznych;

2) stosowania na elewacjach frontowych materiałów wykończeniowych, takich jak; siding winylowy, blacha trapezowa i falista.

3. Dla zabudowy położonej w granicach obszaru objętego planem, która w dniu wejścia w życie planu, posiadała parametry i wskaźniki większe niż ustalone w niniejszym planie dotyczące gabarytów budynków, ich wysokości, rodzaju i kształtu dachu, linii zabudowy lub wskaźników wykorzystania terenu, ustala się:

1) zakaz jej rozbudowy i nadbudowy;

2) dopuszcza się remonty i przebudowę budynków do parametrów ustalonych w planie.

4. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam:

1) dopuszcza się:

a) wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynku działalnością, a kształt i wielkość szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do skali obiektów i do podziałów architektonicznych,

b) nieoświetlone reklamy remontowo - budowlane, wyłącznie na czas prowadzenia prac,

c) lokalizowanie reklam i szyldów wyłącznie na części elewacji budynku pozbawionej otworów okiennych lub detali architektonicznych, a zwłaszcza gzymsów, płycin, naczółków, balkonów;

2) nakazuje się:

a) stosowanie tej samej wielkości szyldów płaskich i ich grupowanie w jednym miejscu na elewacji, a szyldy nie mogą sięgać dalej niż na 0,12m od lica budynku,

b) nieprzekraczanie przez zewnętrzną krawędź reklamy semaforowej na budynku odległości 0,85m od lica ściany budynku;

3) zakazuje się:

a) stosowania oświetlenia pulsacyjnego oraz tablic LCD na szyldach i reklamach,

b) lokalizowania urządzeń reklamowych, jako wolno stojących obiektów,

c) lokalizowania tablic reklamowych na balustradach balkonów i tarasów oraz dachach budynków,

d) lokalizowania urządzeń reklamowych o powierzchni informacyjnej większej niż 6 m2,

e) lokalizowania urządzeń reklamowych na: krzyżach przydrożnych oraz w promieniu 25 m od nich; na obiektach małej architektury (w tym latarniach); na urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych).

5. W obszarze objętym planem nie ustala się:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 3.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 6. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami planu.

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 6MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usługowa istniejąca,

b) nieuciążliwe usługi wbudowane,

c) dojazdy, dojścia,

d) obiekty i budynki gospodarcze,

e) garaże,

f) miejsca postojowe,

g) obiekty małej architektury,

h) zieleń urządzona,

i) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,2,

b) maksymalny: 0,6;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg publicznych KDD cofnięte do wnętrza terenu 4,0m od linii rozgraniczającej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

5) gabaryty zabudowy:

a) wysokość zabudowy: maksimum 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe w spadku dachu, ale nie więcej niż 12,0m,

b) wysokość obiektów i budynków gospodarczych oraz garaży - 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe, ale nie więcej 7,0m,

c) wysokość obiektów małej architektury - nie więcej niż 3,5m,

d) kształt dachu: wielospadowy, dwuspadowy o nachyleniu połaci od 25o do 45o lub płaski;

6) minimalna liczba miejsc postojowych lub garaży dla obsługi terenów MN według ustaleń §18.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1:

1) dopuszcza się: zachowanie budynków oraz lokali usługowych na obszarze działek, na których takie budynki i lokale już istnieją;

2) nakazuje się lokalizację miejsc postojowych i garaży dla obsługi terenu w granicach działki budowlanej.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1R do 8R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

b) infrastruktura techniczna,

c) zadrzewienia i zakrzewienia,

d) wieże widokowe o wysokości nie większej niż 20,0 m.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się:

a) wszelkiej zabudowy trwałej i tymczasowej za wyjątkiem wieży widokowej z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,

b) zmiany ukształtowania terenu,

c) niszczenia istniejącej zieleni wysokiej,

d) składowania wszelkich odpadów;

2) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej z możliwością przebudowy i uzupełnień gatunków zgodnie z warunkami siedliskowymi.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 6R dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenów wyłącznie na czas trwania imprez sezonowych i masowych, sportowo - rekreacyjnych i widowiskowych, w formie obiektów i urządzeń takich jak: stragany, namioty, sceny, przenośne siedziska, tymczasowe miejsca postojowe, obiekty o funkcji gastronomicznej, wystawienniczo - ekspozycyjnej, urządzenia służące rekreacji i sportu.

4. W zakresie organizacji imprez masowych ustala się:

1) nakaz zagospodarowania terenów w sposób umożliwiający szybką ewakuację uczestników imprez masowych;

2) nakaz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych całej powierzchni udostępnionej uczestnikom imprez masowych na czas ich organizacji;

3) nakaz wyposażenia terenu w infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej.

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 1ZL do 14ZL ustala się przeznaczenie podstawowe: teren lasu.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10. 1. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie ochrony przed hałasem:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenów oznaczonych symbolami MN, w przypadku wystąpienia przekroczeń obowiązujących standardów emisji hałasu, dla lokalizacji budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ustala się nakaz realizacji lub stosowania zabezpieczeń umożliwiających osiągnięcie standardów poziomu hałasu, określonych w przepisach prawa ochrony środowiska, w tym stosowanie dźwiękoszczelnych technologii i materiałów.

2. W obszarze objętym planem w zakresie ochrony środowiska, ustala się:

1) zakaz:

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem:

- inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej,

- wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną o parametrach określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego,

c) wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii,

d) zagospodarowania terenów na cele związane z: magazynowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym złomu oraz odpadów niebezpiecznych, wyjątek stanowi magazynowanie w budynkach przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności usługowej, prowadzonej w obszarze objętym planem w terenie, do którego posiadacz odpadów na tytuł prawny,

e) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

2) nakaz:

a) przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

b) zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego w przypadku czasowego przechowywania odpadów.

3. Na terenach oznaczonych symbolami 1R do 8R oraz 1ZL do 14ZL ustala się utworzenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Góra Chełmeczki" oznaczonego graficznie na rysunku planu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.

4. Na terenach wymienionych w ust. 3:

1) zakazuje się:

a) wydobywania zasobów mineralnych metodą odkrywkową,

b) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

c) niszczenia nor oraz legowisk zwierzęcych,

d) zmiany ukształtowania terenu,

e) niszczenia istniejącej zieleni wysokiej;

2) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni z możliwością przebudowy i uzupełnień gatunków zgodnie z warunkami siedliskowymi.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1. Obejmuje się ochroną w planie kapliczkę domkową na terenie oznaczonym symbolem 6R.

2. Dla obiektu zabytkowego wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony konserwatorskiej :

1) nakazuje się zachowanie i ochronę obiektu, w tym: wysokości, materiału i cech stylowych;

2) dopuszcza się wymianę technicznie zużytych elementów lub zniszczonych na skutek zdarzeń losowych przy zachowaniu pierwotnej historycznej formy, detalu, podziału, materiału (odtworzenie) tych elementów.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 12. 1. Cały obszar objęty planem, znajduje się w granicach:

1) złoża węgla kamiennego "Piast";

2) obszaru górniczego "Bieruń II" należącego do KW S.A."KWK Piast" w Bieruniu;

3) terenu górniczego "Bieruń II" należącego do KW S.A."KWK Piast" w Bieruniu.

2. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

2) Obszary osuwania się mas ziemnych;

3) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 13. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszaru wymagającego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, min. 600m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 18,0m;

2) powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, min. 400m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 14,0m;

3) powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługowymi lokalami użytkowymi min. 1000m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 20,0m;

4) granice działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14. 1. W obszarze objętym planem ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych.

2. W obszarze planu dopuszcza się:

1) możliwość rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany przebiegu elementów układu komunikacji w granicach linii rozgraniczających;

2) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

3. W liniach rozgraniczających tereny komunikacji drogowej, ustala się możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej, wolno stojących kabin telefonicznych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD do 3KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi publicznej klasy "dojazdowa";

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) ścieżki rowerowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ulic KDD, zgodnie z rysunkiem planu:

1) 1KDD - 10m;

2) 2KDD - w ciągu ul. Borowinowej- 10m;

3) 3KDD - w ciągu ulicy Kopańskiej - 10m.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 3KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi wewnętrznej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) ścieżki rowerowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg od 1KDW do 3KDW, zgodnie z rysunkiem planu - 6m.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDX do 2KDX ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren ciągów pieszo - jezdnych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ścieżki rowerowe,

b) infrastruktura techniczna.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ciągu pieszo - jezdnego KDX zgodnie z rysunkiem planu - 5m.

§ 18. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych dla:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

2) lokalu użytkowego wbudowanego w budynek mieszkalny - min. 1 miejsce postojowe na 20m2 powierzchni użytkowej;

3) lokalu gastronomicznego: 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca konsumenckie, w ramach działki budowlanej, na której ten lokal jest zlokalizowany lub na działce specjalnie do tego wyznaczonej;

4) zabudowy usług konsumpcyjnych - min. 1 miejsca postojowe na 20m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsca postojowe.

2. Minimalna ilość miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 19. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się:

a) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,

b) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy, przebudowy, wymiany oraz zmiany ich przebiegu,

c) wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych sieci: telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych, kanalizacji światłowodowej, instalacji pod monitoring wizyjny,

d) dopuszcza się systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem masztów energii wiatru wyższych niż 20,0m;

3) nakazuje się:

a) realizację nowo budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych,

b) lokalizację nowych, rozbudowywanych i remontowanych szaf telekomunikacyjnych i transformatorów SN/nN w wykonaniu podziemnym lub wnętrzowym jako stacje wbudowane w elewacje obiektów kubaturowych lub wnętrzowe,

c) lokalizację nowych, rozbudowywanych i remontowanych złączy gazowych w wykonaniu podziemnym lub wnętrzowym jako złącza wbudowane w elewacje obiektów kubaturowych lub wnętrzowe.

2. Ustala się zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej.

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplnąi gaz:

1) dopuszcza się indywidualne lub grupowe systemy grzewcze oparte o:

a) spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności cieplnej nie mniejszej niż 80%,

b) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną lub gazem;

2) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej.

4. Ustala się dostawę energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć elektroenergetyczną.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktury odprowadzania ścieków :

1) odprowadzanie ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji miejskiej;

2) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez:

a) retencjonowanie na działce z możliwością wtórnego wykorzystania,

b) odprowadzanie do cieków powierzchniowych lub gruntu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

6. Ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 10.
Stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związkuz uchwaleniem planu i na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym

§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolem MN, R, ZL, KDD, KDW, KDX stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30%, słownie trzydzieści procent.

Rozdział 11.
Ustalenia końcowe

§ 21. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej miasta Bierunia.

§ 22. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bieruniu


dr Barbara Panek-Bryła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W ustawowym terminie dotyczącym I wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki tj. od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 8 grudnia 2015 r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 22 grudnia 2015 r. wniesiono 3 uwagi do przedmiotowego projektu które zostały rozpatrzone pozytywnie przez Burmistrza Miasta.

W ustawowym terminie dotyczącym II wyłożenia do publicznego wglądu tj. od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 22 lutego 2016 r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 8 marca 2016 r. nie wniesiono uwag do przedmiotowego projektu.

Wobec braku nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag do powyższego projektu planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rada Miejska w Bieruniu działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), ustala:

1) Jako inwestycje, które należą do zadań własnych gminy ustala się:

a) budowę drogi publicznej klasy "dojazdowa" oznaczonej symbolem 3KDD,

b) przebudowę drogi publicznej klasy "dojazdowa" oznaczonej symbolem 1KDD,

c) przebudowę drogi publicznej klasy "dojazdowa" oznaczonej symbolem 2KDD,

d) budowę i przebudowę, wymianę i remont sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji i wodociągów;

2) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

3) Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe