Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 166/XI/2016 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 2/2016 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z dnia 16 lutego 2016 roku oraz Uchwałą Nr 4/2016 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu
przy ul. Sobieskiego 9 wprowadza się następujące zmiany:

w § 13 pkt 2 skreśla się zapis o treści:

"2. Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ustawy o działalności leczniczej.",

który otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Zadania Rady Społecznej określają:

1) art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618. j.t. z późń. zm.),

2) uchwały Rady Powiatu w Lublińcu.".

§ 2.

W Załączniku nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu:

1. w ust. 1 pkt 15) skreśla się zapis o treści:

"15) medyczne laboratorium diagnostyczne, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,",

który otrzymuje nowe brzmienie:

"15) medyczne laboratorium diagnostyczne, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,",

2. w ust. 1 pkt 22) skreśla się zapis o treści:

"22) dział magazynowania i ekspedycji krwi i preparatów krwiopochodnych, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9".

§ 3.

Pozostała treść Statutu nie ulega zmianie.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe