Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX.254.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2016 poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej nr NS/HK/4525-30/447/2016 z dnia 27.04.2016r.

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. będą odbierane wszystkie zmieszane odpady komunalne i odpady komunalne zbierane selektywnie wytworzone przez właściciela nieruchomości,

2. świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Przyjmuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w postaci papieru w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, szkła, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metali oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od rodzaju zabudowy oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wyraża się w pojemności pojemników lub worków przyporządkowanych poszczególnym właścicielom nieruchomości oraz w częstotliwości odbioru odpadów w ciągu miesiąca - średnio ilość ta wynosi:

1. W zabudowie jednorodzinnej: 1.1 na terenie nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 80l - 120l, odbierany minimum 2 razy w miesiącu, przy czym, w okresie od kwietnia do października odbierany minimum raz na dwa tygodnie.

b) frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w postaci szkła i papieru, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - po jednym worku o pojemności 120l z folii LDPE (PE-HD) - odbierane jeden raz w miesiącu,

c) frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w postaci tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - po dwa worki o pojemności 120l z folii LDPE (PE-HD) - odbierane jeden raz w miesiącu,

d) frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w postaci metalu - jeden worek o pojemności 120l z folii LDPE (PE-HD) - odbierany jeden raz na kwartał,

e) frakcja zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - po dwa worki 120l z folii LDPE (PE-HD) lub biodegradowalne, odbierane raz na dwa tygodnie, w okresie 15 marca do 30 listopada.
1.2 z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej trzech osób:

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 80l - 120l na każde kolejne 1 - 3 osoby, lub pojemnik o większej pojemności dostosowanej do ilości osób zamieszkujących nieruchomość przy uwzględnieniu objętości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca - 80l na miesiąc,

b) dodatkowo jeden worek 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 1 -3 osoby.

2. W zabudowie wielorodzinnej: 2.1 z nieruchomości zamieszkałej do 20 osób:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 1100l, odbierany jeden raz w tygodniu, w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów na zasadach określonych w pkt 1.1 a) i 1.2 a) powyżej,

b) frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w postaci szkła i papieru w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - po jednym pojemniku o pojemności 550-750l, odbieranym co miesiąc lub po jednym pojemniku o pojemności 1100 - 1500l, odbieranym, co 2 miesiące, a w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w pkt 1.1 b) i 1.2 b) powyżej,

c) frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w postaci tworzyw sztucznych - po jednym pojemniku o pojemności 1100 - 1500l, odbieranym, co miesiąc, w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w pkt 1.1 c) 1.2 b) powyżej,

d) frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w postaci metalu - jeden pojemnik o pojemności 550-750l, odbierany raz na kwartał, lub jeden pojemnik o pojemności 1100 - 1500l, odbierany co pół roku, w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w pkt 1.1 d) i 1.2 b) powyżej,

e) frakcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, w postaci odpadów zielonych - worki foliowe o pojemności 120l w ilości zależnej od potrzeb, odbierane w terminie 48 godz. od zgłoszenia przedsiębiorcy, w okresie od 15 marca do 30 listopada. 2.2 z nieruchomości zamieszkałej od 21 do 40 osób:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 1100l, odbierany minimum dwa razy w tygodniu,

b) frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w postaci szkła i papieru, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - po jednym pojemniku o pojemności 1100 - 1500l, odbierane, minimum jeden raz w miesiącu,

c) frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w postaci tworzyw sztucznych - po jednym pojemniku o pojemności 1100 - 1500l, odbierane, co dwa tygodnie;

d) frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w postaci metalu - jeden pojemnik o pojemności 1100 - 1500l, odbierany jeden raz na kwartał,

e) frakcja zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - worki foliowe o pojemności 120l w ilości zależnej od potrzeb, odbierane w terminie 48 godz. od zgłoszenia przedsiębiorcy, w okresie od 15 marca do 30 listopada. 2.3 z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 40 osób:

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 1100l na każde kolejne od 1 do 20 osób lub odpowiednie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów.

b) zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zależności od potrzeb.

§ 4. Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyte opony i odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbierane są akcyjnie:

1. dwa razy w roku z terenu nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

2. jeden raz na miesiąc z terenu nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej.

§ 5. Odpady komunalne niebezpieczne w postaci chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, akumulatory, odpady komunalne w postaci zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbierane są w mobilnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych zorganizowanym przez gminę Wojkowice dwa razy w roku.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są na zgłoszenie, po załadunku do dostarczonego pojemnika.

1. W ramach zryczałtowanej opłaty odebrane zostaną wyłącznie te odpady, budowlane i rozbiórkowe, które powstały z prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w ilości nie przekraczającej w ciągu roku 2 m3/gospodarstwo, przy czym za gospodarstwo domowe uważa się zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu mieszkalnego.

§ 7. 1. Do specjalistycznych pojemników, usytuowanych w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne, zbierane przez nich selektywnie, w postaci:

- przeterminowanych leków,

- zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

2. Transport odpadów do specjalistycznych pojemników zbierania Właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na swój koszt.

3. Lokalizacja specjalistycznych pojemników do zbierania, do których można dostarczać odpady, wymienione w pkt 1, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice -

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozbywać się wszystkich odpadów zbieranych selektywnie, określonych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Wojkowice, poza terminami ich odbioru określonymi w harmonogramie, dostarczając je samodzielnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, którego adres i godziny otwarcia zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice . pl.

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na swój koszt.

§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Właściciele nieruchomości zgłaszają pisemnie, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zdarzenia.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem:

a) poczty lub osobiście w Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Sobieskiego 290A, 42-580 Wojkowice,

b) poczty elektronicznej pod adresem: .

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela , adres nieruchomości, opis zdarzenia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 11. Traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XLVII/447/2014 z dnia 24 lutego 2014r.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe