| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr WIO.1.2016 Burmistrza Miasta Wojkowice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Piekary Śląskie przez Gminę Wojkowice wykonania zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 250), uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXII/280/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wojkowice oraz uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XVII.244.2016 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wojkowice Gmina Piekary Śląskie z siedzibą: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, reprezentowana przez: Sławę Umińską-Duraj - Prezydenta Miasta Piekary Śląskie przy kontrasygnacie Ireneusza Dzięcioła - Skarbnika Miasta Piekary Śląskie a Gmina Wojkowice z siedzibą: 42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290A, reprezentowana przez: Tomasza Szczerbę - Burmistrza Miasta Wojkowice przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Marka Skrobka łącznie zwane Stronami, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Wojkowice powierza, a Gmina Piekary Śląskie przyjmuje do wykonania realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Wojkowice.

2. Gmina Piekary Śląskie zobowiązuje się do prowadzenia przez okres trwania Porozumienia Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 3.

§ 2. 1. Gmina Piekary Śląskie zobowiązuje się do stworzenia warunków do przyjmowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie i dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice do prowadzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 2.

2. Gmina Wojkowice zobowiązuje się do ponoszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na zasadach wynikających z odrębnej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice, dostarczający odpady komunalne zebrane selektywnie, zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 4. 1. W związku z tym, że realizację zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami (m. in. prowadzenie PSZOK) Gmina Piekary Śląskie powierzyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Franciszka Kotuchy 3 (ZGK Spółka z o.o.), szczegółowe warunki techniczne i sposób rozliczania przyjmowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu Gminy Wojkowice zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Wojkowice.

2. Gmina Piekary Śląskie wyraża zgodę na rozliczenie kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2 bezpośrednio z ZGK Spółka z o.o.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zostać zawarta najpóźniej do 30 czerwca 2016r.

§ 5. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2018r.

2. Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Wojkowice.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


Gmina WojkowiceGmina Piekary Śląskie

Burmistrz Miasta Wojkowice


mgr Tomasz Szczebra

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


mgr Sława Umińska-Duraj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »