Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 149.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 239)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłomnice i zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w pojemniki, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) popioły z palenisk domowych

2. Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w terminach określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2.

§ 3. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwośći sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonychw Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych odbierane są:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, raz na miesiąc,

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, raz na miesiąc,

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, metalu, odpady z tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki
odbierane są:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, raz na miesiąc,

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, raz na miesiąc,

3) z punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło gromadzone w pojemnikach do zbierania szkła odbierane są:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, raz na dwa miesiące,

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, raz na dwa miesiące,

3) z punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc.

4. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września, natomiast w okresie od miesiąca października do miesiąca marca raz na miesiąc,

2) z punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej popiół z palenisk domowych odbierane są z następującą częstotliwością:

1) Z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej:

a) W miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień danego roku - raz na miesiąc,

b) W miesiącach maj, czerwiec danego roku - raz w miesiącu czerwcu,

c) W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień danego roku - raz w miesiącu wrześniu,

d) W miesiącach październik, listopad, grudzień - raz na miesiąc.

2) Z punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc.

6. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-5, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.

7. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
i wielorodzinnych 2 razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.

§ 5. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów,

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady wielkogabarytowe i popiół z palenisk domowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości,

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt,

4. Odpady dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą być posegregowane. Odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

6. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w § 2 odpadów.

7. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługi punktu,

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

8. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.

9. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców Gminy Kłomnice odbywa się również po dokonaniu telefonicznego lub osobistego zgłoszenia do Urzędu Gminy Kłomnice. Po dokonaniu powyższego zgłoszenia zostanie podany termin odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przed posesją.

§ 6. 1. Mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać każdorazowy przypadek nieodebrania odpadów komunalnych lub ich częściowego odbioru z nieruchomości przez Wykonawcę:

1) telefonicznie pod numerem (34) 328-11-22

2) drogą mailową mailto:ug@klomnice.pl,

3) za pośrednictwem sołtysów do Urzędu Gminy Kłomnice,

4) do Wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych (dane teleadresowe dostępne są
w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice)

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 297/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Adam Worwąg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe