Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/461/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4, 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/60/2015 Rady Miasta Gliwice z 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz.1004), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe