| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r r., poz 446 t.j.), art. 6n, art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r., poz. 250 ze zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy rodzaj świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest) z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

1) kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 Mg)-200 zł/3 dni,

2) gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 Mg)-230 zł/3 dni,

3) gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 Mg)-400 zł/3 dni,

4) gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 Mg)-400 zł/3 dni,

3. Do powyższych kwot zostanie doliczona opłata za składowanie/unieszkodliwienie odpadów w wysokości 40,0 zł/Mg czysty gruz lub 90,0 zł/Mg gruz zmieszany.

4. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie.

5. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowej należy zgłosić w formie deklaracji.

§ 3. Określa się format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują, nie zamieszkują oraz sezonowo zamieszkują mieszkańcy w układzie danych XML.

1. Deklaracja może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ( dalej zwana jako platforma elektroniczna), dostępnej pod adresem http://www.sekap.pl.

2. Warunkiem korzystania z platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów elektronicznych z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej z terenu województwa śląskiego.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013, poz. 262 z późn.zm.) lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez centrum certyfikacji SEKAP.

4. Otrzymanie przez serwer Urzędu Gminy Lipie deklaracji przysłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzone przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Gminy Lipie
z dnia 29 lipca 2016 r.

Urząd Gmin Lipie

ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

……………..………….

..… … …….

miejsce składania deklaracji

miejscowość

dzień miesiąc rok

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - USŁUGI DODATKOWE

A

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI#

Złożenie deklaracji

TAK

Korekta deklaracji

TAK

B

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba fizyczna)

Nazwisko:

Imię

PESEL

Kraj:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Gmina:

Telefon:

e-mail do kontaktu bieżącego:

C

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

Pełna nazwa:

…………………..………………………………………………..……

……………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….……………

Pieczęć jednostki organizacyjnej:

REGON

Kraj:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Gmina:

Telefon:

e-mail do kontaktu bieżącego:

D

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE -

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Gmina:

Lipie

Powiat:

kłobucki

Województwo:

śląskie

F

DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH (REMONTY PROWADZONE SAMODZIELNIE)

Rodzaj pojemnika

Ilość sztuk

kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 Mg)

…………………………..

gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 Mg)

…………………………..

gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 Mg)

…………………………..

gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 Mg)

…………………………..

Termin podstawienia pojemnika (podać datę nie wcześniej niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji)

…………………………..

Przewidywany termin korzystania z pojemnika (liczba dni)

…………………………..

G

WYLICZENIE PRZEWIDYWANEJ OPŁATY

Opłata za pojemnik

………………………zł

Opłata dodatkowa za pojemnik (naliczana powyżej 3 dni użytkowania pojemnika - za każdy kolejny dzień)

………………………zł

Składowanie/unieszkodliwienie

………………………zł

Razem

………………………zł

(słownie: ………………………………..)

Oświadczenie i podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do reprezentowania właścicieli nieruchomości

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zobowiązuję się wnieść opłatę według cennika określonego w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w terminie 7 dni od dnia od dnia, w którym otrzymam pisemne rozliczenie kosztów.

.................................................................................

miejscowość, data

.....................................................

czytelny podpis

Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2014r poz.1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, 42-165 Lipie, ul Częstochowska 29, przesłać drogą pocztowa na wskazany adres za potwierdzeniem odbioru lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Lipie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej SEKAPj pod adresem www.lipie.pl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »