Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/120/16 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 814), w związku z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Budżetu i Finansów i przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

1. Zwolnić z opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego adresu kierowcy oraz właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego spowodowana została zmianami administracyjnymi wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr VII/13/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie nadania nazw dla odcinków dróg położonych na terenie gminy Bieruń.

2. Zwolnienie z opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu dotyczy wniosków, w których jedyną przyczyną wymiany dokumentu jest zmiana adresu zamieszkania osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana zmianami administracyjnymi opisanymi w pkt 1.

3. Zwolnienie z opłaty za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu dotyczy wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Anna Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe