REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2009 roku

Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Wspólny system podatku od wartości dodanej Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa dotycząca VAT) z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS))

Strony 95 - 98 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. (COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS))

Strony 98 - 99 Pobierz pdf

Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS))

Strony 99 - 100 Pobierz pdf

REKLAMA

Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (COM(2006)0754 - C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS))

Strony 100 - 101 Pobierz pdf

Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie (COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS))

Strony 101 - 102 Pobierz pdf

Jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz (COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

Strony 102 - 103 Pobierz pdf

Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w kwestii zawarcia umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (16681/2007 - COM(2007)0576 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

Strony 103 - 105 Pobierz pdf

Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)) P6_TC2-COD(2006)0143 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących

Strony 105 - 106 Pobierz pdf

Dodatki do żywności II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)) P6_TC2-COD(2006)0145 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie dodatków do żywności

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)) P6_TC2-COD(2006)0147 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Enzymy spożywcze II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)) P6_TC2-COD(2006)0144 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady(WE) nr …/2008 w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę rady 83/417/EWG, rozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (5058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)) P6_TC2-COD(2006)0304 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Budżet 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandatu na postępowanie pojednawcze Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandat na postępowanie pojednawcze, Sekcja III - Komisja (2008/2025(BUD))

Strony 110 - 120 Pobierz pdf

Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)) P6_TC2-COD(2006)0272 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei)

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)) P6_TC2-COD(2006)0274 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Wspólne zasady realizacji usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad realizacji usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD))

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)) P6_TC1-COD(2007)0156 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS)

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)) P6_TC1-COD(2008)0081 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) P6_TC1-COD(2007)0200 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)) P6_TC1-COD(2007)0199 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr …/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

Strony 127 - 141 Pobierz pdf

Wewnętrzny rynek gazu ziemnego I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)) P6_TC1-COD(2007)0196 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

Strony 142 - 180 Pobierz pdf

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)) P6_TC1-COD(2006)0006 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 574/72 ZAŁĄCZNIK I Pozostające w mocy zasady wykonywania umów dwustronnych oraz nowe zasady wykonywania umów dwustronnych ZAŁĄCZNIK II Systemy specjalne dla urzędników służby cywilnej ZAŁĄCZNIK III Państwa członkowskie dokonujące zwrotu świadczeń na podstawie kwot zryczałtowanych ZAŁĄCZNIK IV Organy i instytucje właściwe, instytucje miejsca zamieszkania i pobytu, punkty dostępu, instytucje i organy wyznaczone przez właściwe organy

Strony 181 - 225 Pobierz pdf

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: załącznik XI I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść załącznika XI (COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)) P6_TC1-COD(2006)0008 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określający treść załączników ZAŁĄCZNIK

Strony 226 - 258 Pobierz pdf

Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS))

Strony 259 - 259 Pobierz pdf

REKLAMA