REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Łukasz Nysztal

Adwokat

Adwokat
 

tel/fax (89) 623 1569


kancelaria@prawnikow.pl


www.kancelaria.prawnikow.pl

Odmienność postępowania z oskarżenia prywatnego wynika choćby z faktu, że toczy się ono pomiędzy oskarżonym – a oskarżycielem prywatnym. Ustawodawca oparł postępowanie w tych sprawach na przepisach o postępowaniu uproszczonym, wychodząc z założenia, że sprawy te nie są zazwyczaj zbyt skomplikowane i winny być rozpoznawane szybko.
Wolność wypowiedzi, a tym samym wolność prasy to jedno z podstawowych praw zagwarantowanych nie tylko w Konstytucji ale również w Konwencja Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

REKLAMA

Zgodnie z art. 189 kpc - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
Lekarz udzielając pomocy medycznej niejednokrotnie spotyka się z urazami lub wynikami badań, które mogą świadczyć o popełnieniu bądź przez pacjenta bądź też na pacjencie czynu zabronionego. Czy w takim wypadku ma obowiązek powiadomienia policji o wynikach swoich ustaleń czy też musi uzyskać zgodę pacjenta na powiadomienie organów ścigania.

REKLAMA

Przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że zasadniczo wszystkie rozprawy karne są jawne – czyli dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Jawność rozprawy trwa od chwili wywołania sprawy do chwili zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku (za wyjątkiem narady nad wyrokiem). W rozprawie biorą udział strony, ich obrońcy i pełnomocnicy, osoby będące świadkami, biegłymi oraz publiczność.
Moment przyjęcia spadku wywołuje istotne konsekwencje w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednak z tą samą chwilą spadkobierca nabywa prawo zawarcia umowy o zbyciu spadku.
Prawo składania wniosków i skarg jest uprawnieniem wynikającym wprost z art. 63 Konstytucji. Uprawnienie to zostało powtórzone w art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego.
Z pojęciem obrony koniecznej częściej spotykamy się w prawie karnym, lecz zastosowanie obrony koniecznej – a więc odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem – może wywoływać również istotne skutki na gruncie prawa cywilnego.
U każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników może zostać przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
Nieuiszczenie opłaty za przejazd komunikacją miejską w większości przypadków kończy się ukaraniem opłatą karną – często potocznie nazywaną mandatem. Niewielu jednak wie, że notoryczna jazda komunikacją bez biletu jest wykroczeniem – tzw. szalbierstwem, opisanym w art. 121 kodeksu wykroczeń.
Postępowanie karne opiera się na generalnej zasadzie obowiązkowego stawiennictwa oskarżonego na terminie rozprawy. Odmienność od tej zasady przewiduje postępowanie uproszczone.
Pomimo tego, że art. 12 ustawy prawo prasowe nakłada na dziennikarzy obowiązek zachowania szczególnej staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza w zakresie zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości i ochrony dóbr osobistych – to nie można wykluczyć, że dana publikacja prasowa doprowadzi do opublikowania informacji nieprawdziwych, nieścisłych czy naruszających cudze dobra osobiste.
Przestępstwo opisane w art. 178a (przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości) jest przestępstwem indywidualnym co do czynu. Oznacza to, że może je popełnić jedynie osoba kierująca pojazdem znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
Przepisy tzw. megaustawy telekomunikacyjnej – czyli ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychmają przede wszystkim na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do internetu.
Prasa ma prawo zamieszczać odpłatnie ogłoszenia i reklamy. Definicja reklamy została zamieszczona w ustawie o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja;.
Kodek cywilny wielokrotnie odnosi się do dobrej lub złej wiary, różnicując w ten sposób skutki prawne. Przykładowo można tu wskazać na różnice w przypadku zasiedzenia w dobrej czy złej wierze, konsekwencje bezumownego korzystania z cudzej rzeczy w dobrej lub złej wierze.
Zasadniczo ruch drogowy odbywa się po drogach publicznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Osobny rozdział kodeksu pracy w dziale obowiązki pracodawcy i pracownika został przeznaczony na uregulowanie kwestii zakazu konkurencji. Zgodnie z art. 101[1] kp - pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
Powołanie do dziedziczenia jest prawem spadkobiercy – a nie zaś obowiązkiem. Spadkobierca może więc odmówić przyjęcia spadku składając oświadczenie o odrzuceniu spadku. Z uwagi, że na spadek składają się nie tylko aktywa ale i długi spadkowe – spadkobierca może również złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku w jednej z dwóch form – przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.
Z uwagi na fakt, że prawo telekomunikacyjne w sposób szczególny chroni tajemnice komunikowania się – wszelkiego rodzaju formy legalnego podsłuchu są szczegółowo uregulowane prawnie.

REKLAMA