Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Łukasz Nysztal

Adwokat

Adwokat
 

tel/fax (89) 623 1569


kancelaria@prawnikow.pl


www.kancelaria.prawnikow.pl

Zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych nieletnim to hasło często spotykane w barach i sklepach. Warto jednak pamiętać, że złamanie tego zakazu jest przestępstwem.
Czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia są swoim charakterem zbliżone do dochodzenia prowadzonego w sprawach karnych. Są to czynności podejmowane przez organy przed wszczęciem postępowania, których celem jest ustalenie czy popełniono wykroczenie, a jeśli tak to kto winien być ukarany za jego popełnienie.
Podstawowym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest ustawowa wspólność majątkowa. Ustrój rozdzielności majątkowej może powstać bądź w drodze umowy bądź w drodze orzeczenia sądu.
Dane zawarte w billingu rozmów – czyli historii połączeń dla danego numeru stanowią tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych – tzw. tajemnicę telekomunikacyjną (art. 159 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne).
Pomimo tego, że kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zawiera zbieżną z kodeksem postępowania karnego definicję pokrzywdzonego – to uprawnienia pokrzywdzonego w sprawie o wykroczenia różnią się w istotny sposób od pokrzywdzonego w sprawie karnej.
Zakład pracy jako zorganizowana całość może być przedmiotem obrotu. Ustawodawca przewidział wobec tego skutki jakie może nieść dla pracowników zbycie przedsiębiorstwa lub jego części dla innego pracodawcy.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasadniczym organem uprawnionym do kontrolowania prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej.
Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone albo w formie dochodzenia albo w formie śledztwa. W obu wypadkach postępowanie to ma na celu ustalenie czy popełniono przestępstwo, wykrycie sprawcy i ustalenie pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
Zwyczajowo przeważa pogląd, że kobieta z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przyjmuje nazwisko męża. Nie jest to jednak powinność jaką nakazuje małżonkom prawo, lecz wyłącznie ich decyzja.
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.Oba czynniki są przy tym równoważne.
Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został określony w art. 42 kodeksu karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów może dotyczyć bądź pojazdów mechanicznych bądź innych pojazdów.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.
Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego - osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Definicja osoby najbliższej została zawarta w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem - osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
Usiłowanie jest jedną z tzw. form stadialnych przestępstwa. Usiłowanie - tak jak i dokonanie - na gruncie kodeksu karnego jest zawsze karalne.
W wielu formularzach urzędowych konieczne jest wskazywanie miejsca zamieszkania, które wielokrotnie jest mylone z miejscem zameldowania. Definicja miejsca zamieszkania została określona w kodeksie cywilnym – w art. 25.
Zasadniczym uprawnieniem pracownika w razie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawca na równi ze stanem nietrzeźwości traktuje prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego. Taki czyn został stypizowany w art. 178a § 1 kodeksu karnego.
Czyn ciągły w prawie karnym dla lepszego zrozumienia jest często określany jako popełnienie czynu zabronionego na raty. Zgodnie z art. 12 kodeksu karnego - dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.
Generalną zasadą jest, że prawomocny wyrok kończy postępowanie w sprawie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jednak sytuację nadzwyczajną, w której można wzruszyć prawomocne orzeczenie sądu – wznowienie postępowania. Dlatego też często określa się skargę o wznowienie postępowania jako nadzwyczajny środek zaskarżenia (nadzwyczajny środek odwoławczy), służący do wzruszania prawomocnych orzeczeń.