| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 28 kwietnia 2011r.

ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 oraz Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ze zmianami), realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny zajęć, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia, ustalonym w drodze zarządzenia dyrektora przedszkola.

3. Dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zadeklarowali pobyt w przedszkolu w wymiarze ponad 5 godzin, zajęcia podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego trwają w godz. 830 - 1330.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 są odpłatne.

2. Świadczeniami wykraczającymi poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne:

1) zajęcia warsztatowe plastyczne, teatralne i sportowe;

2) zajęcia wspomagające harmonijny rozwój emocjonalny, społeczny i psychiczny dziecka;

3) zabawy literacko - czytelnicze;

4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie gminy.

§ 3. Ustala się odpłatność za jedną godzinę świadczeń przedszkoli wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego określonego w § 1, w wysokości kwoty równej 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkola świadczenia, określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka uczęszczającego do przedszkola.

§ 5. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIII/152/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie;

2) Uchwała Nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Grochala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »