| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD/10/2010 Wójta Gminy Dobryszyce; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy: Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Starosty - Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty - Bożeny Nowackiej
a
Gminą Dobryszyce reprezentowaną przez:
Wójta - Jana Pawlikowskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu dróg publicznych polegajacych na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3828E Radomsko (ul. Sucharskiego) - Dobryszyce - Zalesiczki w miejscowości Dobryszyce, ul. Radomszczańska oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr IV/34/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Dobryszyce przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3928E - ul. Radomszczańska w Dobryszycach o szerokości 1,50 m na odcinku 325,00 m od istniejącego chodnika.

§ 2. 1. Gmina Dobryszyce pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z budową chodnika, o których mowa w § 1. polegające na:

- wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika,

- wykonaniu robót ziemnych

- wykonaniu podbudowy

- wykonaniu chodnika

- wykonaniu wjazdów

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem

- ustawieniu obrzeży

2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.10.2010 r.

§ 3. 1. Gmina Dobryszyce w ramach wykonania porozumienia zapewnia: - robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piachu i cementu oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.

2. Gmina Dobryszyce jest zobowiązana do:

- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaś w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,

- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

3. Gmina Dobryszyce ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia.

4 Gmina Dobryszyce zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szarą w ilości 311,00 m2 oraz 89,00 m2 - materiał zdeponowany przez Gminę Dobryszyce,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwoną w ilości 192,00 m2 oraz 133,00 m2 - materiał zdeponowany przez Gminę Dobryszyce,

- krawężnik w ilości 325,00 m,

- obrzeże chodnikowe w ilości 325,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia:

- w przypadku budowy nowego chodnika uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

- w przypadku remontu chodnika Powiat dokonuje zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego. 4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Dobryszyce zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Dobryszyce przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Dobryszyce udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Dobryszyce zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Dobryszyce nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Dobryszyce.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla Powiatu oraz dwa dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Jerzy Kaczmarek


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Bożena Nowacka

Wójt Gminy Dobryszyce


Jan Pawlikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »