| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Pabianice

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Pabianice do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Pabianice do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zawarte pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Zbigniewa Dychto a

Gminą Pabianice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pabianice - Pana Henryka Gajdę.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr III/29/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej oraz uchwały Nr XXXI/214/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej oraz na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, przeznaczonym dla mieszkańców Miasta Pabianice.

2. Na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu do w/w Ośrodka mogą być kierowani również mieszkańcy Gminy Pabianice.

§ 2. 1. Skierowanie do Ośrodka następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło skierowanie.

2. Warunkiem skierowania mieszkańca Gminy Pabianice jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, że Ośrodek dysponuje wolnym miejscem. To samo dotyczy przedłużenia czasookresu przyznania świadczenia.

§ 3. 1. Decyzje o skierowaniu mogą być wydane w stosunku do osób w wieku od 10 do 45 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2. W stosunku do osób, które ukończyły 45 lat i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o skierowaniu do Ośrodka może być wydana tylko z uzasadnionych przyczyn.

3. Osoby zainteresowane lub opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie osoby do Ośrodka zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- podania, motywującego potrzebę pobytu dziennego w Ośrodku,

- dokumentacji medycznej, w tym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kwalifikującego do przyjęcia do Ośrodka,

- opinii psychologicznej z ostatniej placówki w której przebywała osoba,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy osób objętych obowiązkiem szkolnym).

4. Decyzja o skierowaniu musi określać odpłatność uczestnika. Odpłatność należy ustalić zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do Porozumienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego osoba może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.

6. Nie pobiera się miesięcznej opłaty za dni nieobecności spowodowane pobytem w szpitalu lub inną usprawiedliwioną przyczyną, jeżeli okres ciągłej nieobecności w ośrodku wsparcia przekracza 7 dni.

7. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia winna być wpłacana przez uczestnika do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - do kasy lub na rachunek Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

§ 4. 1. Koszt pobytu w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych wynosi 1.369,71 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 71/100) miesięcznie i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Gmina Pabianice zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Pabianice, stanowiących różnicę pomiędzy kosztami pobytu w Ośrodku a odpłatnością wnoszoną przez uczestnika Ośrodka będącego mieszkańcem Gminy Pabianice z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku przyznania pobytu w niepełnym wymiarze Gmina Pabianice ponosić będzie koszty, o których mowa w ust. 2 proporcjonalnie do czasu pobytu uczestnika w Ośrodku. Przez pełny wymiar czas pobytu uczestnika w ośrodku rozumie się 8 godzin na dobę łącznie z przewozem.

4. Należność, o której mowa w ust. 2 i 3 będzie ustalona przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i płacona przez Gminę Pabianice przelewem na konto Gminy Miejskiej Pabianice na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w noty przez Gminę Pabianice.

§ 5. O skierowaniu uczestnika zamieszkałego na terenie Gminy Pabianice do Ośrodka należy natychmiast zawiadomić Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przesyłając kopię decyzji i wywiadu środowiskowego.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 2 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 7 - dniowego terminu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania porozumienia, decyzje wydane w oparciu o to porozumienie realizowane będą do czasu ich obowiązywania na zasadach tego porozumienia.

3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Wykonanie Porozumienia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej zestron.

Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto


Wójt Gminy Pabianice


Henryk Gajda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
z dnia 2 stycznia 2013 r.

Kryteria ponoszenia odpłatności za pobyt dzienny w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dochód według kryterium
dochodowego ustawy o pomocy
społecznej w %

Miesięczna odpłatność za pobyt w

Dla osoby samotnie
gospodarującej

Dla osoby w rodzinie

do 200%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 200 % do 300 %

20 zł

30 zł

powyżej 300 % do 400 %

40 zł

60 zł

powyżej 400 % do 500 %

60 zł

100 zł

powyżej 500 %

80 zł

120 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »